Banke

Namenski krediti

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

23. Mart 2023.

Share:

Upoznajte se sa osnovnim karakteristikama namenskog kredita, čemu služi i koja je njegova namena. 

Šta su namenski krediti?

Namenski krediti predstavljaju određeni novčani iznos koji banka ustupa na korišćenje klijentu na određeno vreme, uz plaćanje kamate, nakon utvrđivanja namene kredita i da li je klijent kreditno sposoban
Prema nameni, krediti mogu biti:

 • Namenski krediti

 • Nenamenski krediti

Namenski krediti su krediti koje banke odobravaju fizičkim i pravnim licima uz obavezu uspostavljanja hipoteke na nepokretnosti. Prema nameni ili razlogu uzimanja kredita, podela namenskih kredita je sledeća:

 • Stambeni krediti

 • Potrošački krediti

 • Krediti za obrtna sredstva

 • Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

 • Investicioni krediti

 • Auto krediti 

 • Poljoprivredni krediti

 • Studentski krediti

 • Mirko biznis krediti

Nenamenski krediti

Nenamenski krediti su takozvani gotovinski ili keš krediti. U slučaju apliciranja za nenamenske kredite, klijent nije u obavezi da objašnjava razlog ili namenu podizanja kredita. Oni su po roku odobrenja kratkoročni i odobravaju se u dinarima. Za dobijanje nenamenskih kredita nije potreban žirant ili solidarni dužnik, kao u slučaju namenskih kredita. Kamata koja se plaća prilikom otplate kredita predstavlja naknadu koju dužnik plaća banci zbog raspolaganja datim kreditnim sredstvima banke kao poverioca. Nenamenski krediti se u odnosu na rok odobrenja mogu podeliti na:

 • Kratkoročne kredite (rok otplate do 1 godine)

 • Srednjeročne kredite (rok otplate do 5 godina)

 • Dugoročne kredite (rok otplate preko 5 godina)


Važno je napomenuti da se nenamenski krediti uvek odobravaju bez učešća za kredit.

Stambeni krediti

Stambeni ili hipotekarni krediti predstavljaju dugoročne namenske kredite, koji se odobravaju za kupovinu kuće, stana ili drugih nepokretnosti kao i za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju stambenog prostora. Stambeni krediti mogu biti ugovoreni sa:

 • Fiksnom kamatnom stopom

 • Varijabilnom kamatnom stopom

 • Mešovitom kamatnom stopom

Krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Krediti sa fiksnom kamatnom stopom podrazumevaju da se u momentuzaključenja ugovora određuje kamatna stopa koja je fiksna i nepromenjiva tokom celogperioda otplate kredita, što je sigurnija varijanta za dužnika jer mu se tokom celogisplatnog perioda ne menja iznos rate i unapred mu je poznat ukupan iznos kamatekoju će platiti.

Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom

Krediti sa promenjivom (varijabilnom) kamatnom stopom podrazumevaju da sekredit otplaćuje prema kamatnoj stopi koja je promenjiva i zavisi od nekih drugihfaktora, kao što su referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR, BELIBOR) ilistopa inflacije. 

Krediti sa mešovitom kamatnom stopom

Krediti sa kombinovanom ili mešovitom kamatnom stopom podrazumevaju da je mesečna kamatna stopa fiksna u početnom periodu otplate. Nakon tog perioda se menja sa promenom referentne kamatne stope

Prilikom kupovine nekretnine, poželjno je proveriti koja je najpovoljnija kamatna stopa. Stambeni krediti se uglavnom odobravaju u najvećem broju slučajeva sa promenljivom kamatnom stopom i indeksirani su u stranoj valuti. Isto tako, potrebno je prikupiti svu dokumentaciju i unapred se raspitati o najpovoljnijem stambenom kreditu za željenu nekretninu. 

Potrošački krediti

Potrošački kredit je kredit namenjen fizičkim licima, obično bez ili sa niskim primanjima, za lične, porodične ili kućne potrebe. Ovaj kredit ima veliki ekonomski značaj jer omogućava stanovništvu da troši više nego što može da priušti. Potrošački krediti se odobravaju za tačno definisanu namenu i to ih čini posebnim kreditima. Uobičajena ročnost potrošačkih kredita je dve do pet godina.

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstava odobravaju se za različite svrhe, zavisno od poslovanja samog preduzeća, namene za koju se koriste i roka otplate, koji se odobrava obično na tri meseca do trideset godina. Krediti za obrtna sredstva su namenski krediti koji se koriste u sledeće namene: 

 • Za likvidnost malih preduzeća

 • Za finansiranje sirovina

 • Za obaveza prema dobavljačima

 • Za dopunu zaliha

 • Za finansiranje izvoza 

 • Za izmirenje različitih vrsta potraživanja

 • Za nabavku materijala, goriva, gotovih proizvoda i robe


Pojedine banke nude i revolving kredite za obrtna sredstva, koji omogućavaju korišćenje i vraćanje novčanih sredstava u okviru odobrenog limita na duži vremenski period. Većina banaka nudi mogućnost grejs-perioda (od tri meseca do godinu dana, zavisno od roka otplate) kako bi preduzetnici mogli da usklade rok dospeća kredita i dinamiku otplate s dinamikom očekivanih rezultata koji će nastati kao posledica korišćenja odobrenih finansijskih sredstava.

Važno je znati da se ovom vrstom kredita mogu se refinansirati krediti i obaveze kod drugih banaka.

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti su namenski krediti namenjeni ulaganju u zelene tehnologije sa ciljem uštede energije. Fond za finansiranje zelene ekonomije na zapadnom Balkanu obezbeđuje finansiranje investicija zelene ekonomije u stambenom sektoru, kao i finansiranje investicija preduzećima čija domaćinstvima pružaju proizvode i usluge energetske efikasnosti i obnovljive energije. Iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (GEFF) se finansira zeleno finansiranje. Kredit za unapređenje energetske efikasnosti je namenjen u sledeće svrhe: 

 • Ulaganje u postavljanje izolacije

 • Ugradnju novih prozora, vrata, toplotnih pumpi, solarnih panela,

 • Zamenu rasvete i brojna druga energetski efikasna rešenja 


Ukoliko se kreditom finansira instalacija samo jedne tehnologije može se ostvariti do 15% povraćaja, dok je za ulaganje u dve ili više tehnologija iznos povraćaja do 20% ukupne investicije. Ročnost otplate za ovu vrstu kredita obično ide do 72 meseca po fiksnoj ili do 95 meseci po varijabilnoj kamatnoj stopi.

Investicioni krediti

Investicioni krediti su namenski krediti namenjeni preduzetnicima, mikro, malim, srednjim, i velikim preduzećima. Rok otplate za ovu vrstu kredita je u proseku do 10 godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine, sa mesečnom ili tromesečnom otplatom kredita. Visina i rok investicionog kredita se određuje na osnovu kreditne sposobnosti privrednog subjekta. Investicioni krediti su namenjeni za: 

 • finasiranje nabavke opreme

 • finasiranje mašina

 • finasiranje postrojenja

 • izgradnju proizvodnog ili poslovnog prostora

 • kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora

Auto krediti 

Auto krediti su namenski krediti isključivo namenjeni za kupovinu vozila. Ročnost otplate ove vrste namenskog kredita je dugoročna. Ukoliko kupac nije u mogućnosti da vrati kredit za auto, banka može uzeti dužniku auto kao sredstvo finansijskog obezbeđenja. Auto krediti se mogu uzeti  u sledeće svrhe:

 • Za kupovinu novog vozila

 • Za kupovinu polovnog vozila

Poljoprivredni krediti

Poljoprivredni krediti ili agro krediti su namenski krediti za poljoprivrednike. Odobravaju se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i služe u sledeće svrhe:

 • Za kupovinu poljoprivrednih mašina i mehanizacije

 • Za kupovinu zemljišta

 • Za kupovinu stoke

Ovi namenski krediti predstavljaju podršku u razvoju seoskih područja i stvaranje mogućnosti za pokretanje sopstvene mikro i male proizvodnje ili povećanje poljoprivredne proizvodnje.

Studentski krediti

Studentski krediti su namenski krediti namenjeni studentima prve godine fakulteta, s obzirom da se za većinu finansijskih pomoći u vidu stipendija može konkurisati tek na višim godinama studija. Prilikom rangiranja studenata za dobijanje studentskog kredita boduje se prosek ocena iz 4. godine srednje škole, kao i prosek primanja po članu domaćinstva. Verovatnoća za odobravanje studentskog kredita je mala ukoliko student ne ostvari maksimalna 2 boda po osnovi proseka primanja po članu domaćinstva, a koja je moguće ostvariti ako je pomenuti prosek primanja manji od prosečne plate u Srbiji za prethodnu godinu. Studentski kredit se ne vraća u slučaju da student ne obnovi nijednu godinu tokom studiranja, kao i da na kraju školske godine tokom koje je primao studentski kredit, ostvari prosek ocena viši od 8.5.

Važno je znati da konkurs za dobijanje studentskih kredita objavljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Prijavljivanje na konkurs za studentske kredite traje od 1. do 31. oktobra svake godine.

Mikro biznis kreditiKrediti za mikro biznis su namenski krediti koji služe za finansiranje biznisa. Ročnost otplate ove vrste kredita se kreće obično od 36 do 60 meseci. U Srbiji postoji više banaka koje finansiraju kredite za mikro biznis uz preduslov registracije firme. Krediti za mikro biznis mogu finansirati sledeće investicije:

 • Kupovinu kancelarijske opreme

 • Uređenje poslovnog prostora

 • Kupovinu računarske opreme

 • Kupovinu vozila koja se koriste u svrhu proizvodnje

Zaključak

Ukoliko nameravate da uzmete namenski kredit, Kredium je najbolja agencija na tržištu nekretnina koja je uvek u koraku sa svim Bankama u Srbiji. Ako ste zainteresovani za kupovinu nekretnina, naši stručni savetnici će vas sprovesti kroz ceo proces kupovine, kao i pronalaženja najpovoljnijih kamatnih stopa za stambeni i keš kredit i to besplatno. Kontaktirajte nas ako imate dodatnih pitanja i javićemo vam se za manje od 24 časa.

Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

namenski krediti

keš krediti

stambeni krediti

vrste namenskih kredita