Prihvati kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi smo ti pružili najbolje iskustvo na našem sajtu. Više o kolačićima koje koristimo možeš pročitati ovde.

PRAVILA PRIVATNOSTI I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI‍

Privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac, svesno je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga Vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu „ZZPL“) i Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“).

U cilju transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo ovom Politikom privatnosti obaveštenjem pruža osnovne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti, zaštitom podataka o ličnosti i pravima lica koja se tiču obrade podataka o ličnosti za potrebe korišćenja Usluga posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu (u daljem tekstu: Usluga).


   1. Osnovni pojmovi


Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. ‍

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada) .


Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju (klijent, potencijalni klijent). ‍


Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. ‍


Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;


Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;


Profilisanjeje svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja; 

Ostali pojmovi korišćeni u ovom dokumentu tumačiće se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mišljenja i stavova Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: “Poverenik”) i GDPR-a.

   2. Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  ‍


Kontakt podaci Rukovaoca: 


Privredno društvo Kredium DOO iz Beograda, ul. Gavrila Principa 43, Beograd, matični broj: 21586811, PIB: 111989076


Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih ovim zakonom, na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na adresu: info@kredium.rs;  
 • slanjem pismenog obaveštenja na adresu sedišta Društva: Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, 11000 Beograd;
 • predajom pismenog obaveštenja direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“.  


   3. Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo


a) Direktno od lica na koja se podaci odnose,i to:

a.1) Za potrebe registracije na Stranici www.kredium.rs

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Korisnička šifra

a.2) Pružanja Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti:

 • Ime i prezime
 • Mesto i adresa prebivališta/boravišta
 • JMBG (samo u slučaju zaključivanja posebnog ugovora o posredovanju u nepokretnostima uz ugovorenu naknadu usluge)

 a.3) izvršenja Usluge posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu:

 • Lični podaci (ime, prezime, email adresa, broj telefona, datum i mesto rođenja, bračni status, obrazovanje, ime oca, adresa stanovanja, datum seljenja u inostranstvo, broj telefona u inostranstvu)
 • Podaci o kupljenoj nekretnini (adresa, broj, grad, cena, starost, parking mesto)
 • Podaci o željenoj nekretnini (mesto, cenovni rang, starost itd.)
 • Podaci i dokumenta za potrebe aplikacije za kredit (naziv radnog mesta, vrsta posla, sektor, ime poslodavca, mesto rada, početak rada, bruto plata, neto plata, potvrda o zaposlenju, isplatni listići, lična karta i/ili pasoš i/ili radna dozvola, predugovor ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, list nepokretnosti, procena vrednosti nekretnine i drugi).

b) Indirektno, npr. upotrebom kolačića na našoj web stranici,


Za detaljnije informacije o korišćenju kolačića od strane kompanije Kredium, posetite sledeći link: https://kredium.rs/kolacici

c) Od trećih lica, konkretno od poslovnih banaka, i to informacije o isplati kredita fizičkom licu, o podnešenim zahtevima za proizvode, o potpisanim ugovorima, o obavljenim sastancima, i pozivima.Takođe, od korisnika naših Usluga, prikupljamo i podatke (ime, prezime, kontakt) o prodavcu nekretnice koju su prethodno kupili.

   4. Pravni osnov i svrha obrade podataka  ‍


U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

 • Pravni osnov za obradu podataka korisnika Stranice www.kredium.rs je pristanak lica na koja se podaci odnose. Pristanak se daje prihvatanjem ove Politike privatnosti prilikom registracije na Stranicu. Jednom dat pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na jedan od sledećih načina: podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”. Izričit pristanak je potreban za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Napominjemo da, ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu;
 • Pravni osnov za obradu podataka u svrhe izvršenja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i posredovanja u zaključenju ugovora o kreditu je ugovor, odnosno preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, a na zahtev lica na koja se podaci odnose. Naime, obrada podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje samog ugovora o korišćenju usluga Društva ili kako bi Društvo preduzelo određene radnje pre zaključenja ugovora. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu;
 • Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti i kada je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonom propisanih obaveza rukovaoca (na primer: poštovanje zakonskih obaveza rukovaoca propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u svrhu ispunjavanja zahteva nadležnih državnih organa i slično). Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakona i izvršavanja propisanih zakonskih obaveza nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Kada je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane. Naime, u određenim slučajevima obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, uz vođenje računa da interesi Društva ne pretežu nad interesima ili pravima i slobodama lica čije podatke obrađuje. Društvo obradu podataka zasniva na legitimnom interesu, primera radi, u sledećim situacijama: praćenje i očuvanje bezbednosti u poslovnim prostorijama Društva (video nadzor poslovnih prostorija, evidencija posetilaca), praćenje i očuvanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Društva, pokretanje i vođenje pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Društva ili drugih lica, sprečavanje prevara i drugo. Za obradu podataka po osnovu legitimnog interesa nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, ali ono ima pravo da u bilo kom trenutku koristi zakonske mehanizme za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku Prava lica na koje se podaci odnose.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti samo u svrhe za koje su podaci prikupljeni. Svrha u koju Društvo obrađuje podatke zavisi od vrste proizvoda i usluga koje sa nama ugovorite, pri čemu se svi podaci obrađuju za ispunjenje svrhe u kojoj se prikupljaju (npr: u svrhu prikupljanja za Vas najpovoljnijih ponuda uslova za dobijanje stambenog kredita kod banaka).

Kredium obrađuje podatke o ličnosti klijenata za potrebe realizacije poslovnih aktivnosti i procesa. Tako:

 • podatke o ličnosti registrovanih korisnika web stranice www.kredium.rs Društvo obrađuje u svrhe besplatnog dovođenja u vezu korisnika sajta sa prodavcima ili zakupcima oglašenih nepokretnosti. Pravni osnov za obradu ovih podataka je saglasnost lica. Korisnici daju saglasnost prihvatanjem politike privatnosti stranice, o čemu Društvo vodi evidenciju (tzv. Istoriju logova);
 • podatke o ličnosti klijenata – korisnika usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, Društvo obrađuje u svrhe pružanja pomenute usluge. Pravni osnov za obradu podataka je ugovor koji klijent zaključuje sa Društvom, a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Društva.
 • podatke o ličnosti klijenata – korisnika usluga posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu, Društvo obrađuje u svrhe pružanja pomenute usluge, odnosno dobijanja ponuda za kredite od strane poslovnih banaka, i dovođenja u vezu klijenta sa bankom. Pravni osnov za obradu ovih podataka je izvršenje ugovora zaključenog (na inicijativu klijenta) sa klijentom, na kojeg se podaci odnose, te preduzimanje radnji na koje se Kredium obavezao u skladu sa takvim ugovorom sa klijentom, a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Društva.


   5. Primalac Vaših podataka o ličnosti


Društvo ima pravo da podatke o ličnosti i dokumentaciju koja se odnosi na lice, te podatke vezane za zaključene Ugovore sa licem, otkriva trećim licima i to:

 • bankama, na osnovu Ugovora o saradnji koje Društvo zaključuje sa bankama. Ukoliko banka samostalno predstavlja svoju ponudu za uslugu kredita Klijentu, Društvo će banci ustupiti samo osnovne podatke o Klijentu (lični podaci navedeni u tački 3. a.3));
 • osiguravajućim društvima i svim drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, a u skladu sa relevantnim propisima;
 • licima s kojima Društvo ima zaključen Ugovor kojim se reguliše postupanje s poverljivim podacima;
 • organima i licima kojima je Društvo po zakonu dužno da dostavi odgovarajuće podatke, odnosno licima kojima se Vaši podaci otkrivaju radi izvršenja ugovora koji smo sa Vama zaključili, odnosno radi pružanja usluge za koju ste nas angažovali;
 • U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili pravni zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Društva, njegovih klijenata ili javnosti;
 • U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Društva od strane druge kompanije, ili u slučaju da Kredium doo proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Društva, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže Društvo, a koje mogu uključivati lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka nesolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno, a vršiće se u skladu sa važećim zakonom


Društo nikada neće deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko smo Vas o tome prethodno obavestili i Vi nam dali eksplicitan pristanak za to.


   6. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju


Društvo Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji i NE vrši prenos podataka iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.


   7. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa obrađuje sve do okončanja tog odnosa, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja ugovorene saradnje, a do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Društvo neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.


   8. Obrada podataka o ličnosti lica mlađih od 18 godina


Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 18 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade, zabranjeno je za decu mlađu od ovog uzrasta bez pristanka njihovih roditelja/staralaca. U slučaju da uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo dođe do takve obrade, prestaćemo sa njom nakon što primetimo činjenicu da su korisnici mlađi od navedenog uzrasta.


   9. Bezbednost obrade podataka o ličnosti


Društvo Vas ovim putem obaveštava da kontinuirano ocenjuje i unapređuje primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedilo bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.


   10. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje


Podaci o ličnosti o kojima je ovde reč mogu biti predmet automatizovanog donošenja odluka. U ovom slučaju, lice na koje se podaci odnose ima pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, pojašnjeno u odeljku 11 ove Politike.

   11. Prava lica na koje se podaci odnose

   a.  Pravo na pristup  

Pravo na pristup podrazumeva da lice na koje se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije o obradi. Društvoće na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Društvo može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako je zahtev dostavljen elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će informacije dostaviti u elektronskoj formi. 

       b. Pravo na ispravku, dopunu i brisanje podataka 

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izvršiti ispravku podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.  

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izbrisati njegove podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za zaštitu interesa Društva kao što su pokretanje, podnošenje ili odbrana nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe sl.). 

       c. Pravo na ograničenje obrade

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu njegovih podataka o ličnosti u slučajevima propisanim Zakonom.

       d. Pravo na prenosivost podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su zajedno ispunjeni uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora i (b) obrada se vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

       e. Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, međutim, molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva.

Svoj pristanak možete da opozovete podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.  

Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu.

       f. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku lice na koje se podaci odnose može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvoće obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).  

       g. Pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje  ‍

U okviru poslovnog odnosa između Društva i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Društvo može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva sa klijentima.

Ukoliko smatra da su mu prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo da ospori takvu odluku, da izrazi svoj stav i da zahteva da se odluka preispita uz učešće ovlašćenog zaposlenog u Društvu. 

 
       h. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa.  

Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti pisani zahtev, datiran i potpisan u štampanom formatu, na sledeću adresu: Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, 11000 Beograd, putem elektronske pošte našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti na info@kredium.rs, ili predajom pismena direktno u prostorijama Društva sa naznakom „Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.“

Isto tako, u slučaju da želite da povučete Vaš pristanak dat u svrhe direktnog marketinga, imate mogućnost da koristite opciju „otkazivanje“ koja Vam je omogućena u svakoj marketinškoj komunikaciji.

   12. Obaveza davanja podataka


Davanje Vaših podataka o ličnosti omogućava nam da izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali. Međutim, ukoliko odbijete da nam date bilo koji traženi podatak - nećemo biti u mogućnosti da Vam izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali, niti ćemo sa Vama zasnovati ugovorni odnos, odnosno već zasnovani ugovorni odnos moraćemo da raskinemo. 

   13. Izmene ovih pravila


Društvo može da povremeno menja i ažurira ova pravila o privatnosti, prema potrebi. Društvo će Vas obavestiti o svakoj značajnoj ili suštinskoj promeni ovih pravila o privatnosti, i obezbediće da se obaveštavanje izvrši na način koji obezbeđuje da ga potvrdite, na primer putem korišćenja adrese elektronske pošte koju ste nam dostavili, ili na bilo koji drugi odgovarajući način koji omogućava delotvorno saopštavanje.

   14. Kontakt


Svako pitanje u vezi sa ovim dokumentom možete da uputite licu odgovornom za pitanja zaštite podataka o ličnosti u Društvu, preko sledećih kontakt podataka: info@kredium.rs.

Ažurirano: 17.02.2022.