Image of the letters written on the box

Akreditivi | Šta su akreditivi i kako se koriste

Akreditivi su plaćanja prilikom kojeg klijent nalaže banci kod koje ima otvoren račun da određen novac uz određene uslove stavi na raspolaganje pravnom ili fizičkom licu kod iste ili druge banke.

Šta su akreditivi?

Instrumenti plaćanja u domaćem platnom prometu koji se koriste su: čekovi, menice, akreditivi, doznake, platne kartice. Akreditiv se koristi kada klijent nalaže banci kod koje ima otvoren račun da određena novčana sredstva, uz određene uslove, stavi na raspolaganje pravnom ili fizičkom licu kod iste ili druge banke.

Akreditiv ili dokumentarni akreditiv je bankarski instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac (kupac) stavlja putem banke korisniku (prodavcu) na raspolaganje određeni novčani iznos naplativ po ispunjenju određenih uslova.

Kada se koriste akreditivi?

Akreditiv je aktivni bankarski posao, koji ima sledeće uloge kao sredstvo plaćanja:

 • Akreditiv se koristi kao sredstvo za obezbeđenje potraživanja dobavljača prema naručiocu u poslovanju određene firme.

 • Akreditiv se koristi kao sredstvo za plaćanje i obezbeđenje potraživanja u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima kada se sedište prodavca I kupca nalaze u različitim državama akreditiv ima ulogu sredstva za plaćanje I sredstva obezbeđenja potraživanja.

Kako akreditivi funkcionišu?

Način na koji akreditiv funkcioniše podrazumeva da nalogodavac, odnosno kupac dobara, otvara akreditiv kod banke i na njega polaže sredstva u korist prodavca, odnosno korisnika akreditiva. Nakon toga banka dostavlja prodavcu informacije o akreditivu i visini sredstava koje glase na akreditiv. Na taj način, banka uslovljava prodavca raspolaganjem akreditiva da isporuči robu nalogodavcu. Ispod se nalazi šema akreditiva radi lakšeg razumevanja kako akreditiv funkcioniše u praksi.

shema image
Za realizaciju akreditivnog poslovanja, banka koristi swift tehnologiju i primenjuje međunarodna pravila poslovanja. Naplata ili plaćanje robe uslovljeno je podnošenjem dokumenata predviđenih akreditivom. Ukoliko klijent ne obezbedi pokriće, banka kupca je dužna da to izvrši umesto njega.

Vrste akreditiva

Na osnovu prodaje i kupovine, domaćih ili inostranih prodavaca, akreditivi se mogu podeliti na:

 1. Nostro akreditivi: Uvozni akreditiv koje domaći uvoznici otvaraju u korist inostranog izvoznika

 2. Loro akreditivi: Akreditivi koje inostrani kupac otvara domaćem izvozniku (prodavcu)

 3. Opozivi akreditivi: Akrediti koji se mogu u svako doba izmeniti ili opozvati bez informisanja korisnika o tome 

 4. Neopozivi akreditivi:  Akreditiv koji se ne može se opozvati bez saglasnosti korisnika

 5. Prenosivi i neprenosivi akreditivi: Označava da li se akreditiv mogu prenositi s korisnika akreditiva na drugu osobu. Ukoliko akreditiv nije označen smatra se da je neprenosiv.

 6. Obični akreditivi: Služe za jednokratno povlačenje akreditivnog iznosa ili pri jednokratnoj isporuci robe.

 7. Rotativni akreditivi: Revolving akreditivi koji ne prestaju važiti povlačenjem akreditivnog iznosa, već se nakon naplate obnavljaju ponovo na početni iznos 

 8. Akreditivi po viđenju: Akrediti koji se isplaćuju se odmah nakon podnošenja dokumenata.

 9. Terminski akreditivi: Akreditivi čija je naplata odgođena na određeno vreme

Ugovarači akreditiva

Otvaranjem akreditiva, odnosi cirkulišu između najmanje tri lica:

 1. Nalogodavac za otvaranje akreditiva (kupac, uvoznik robe, investitor radova)

 2. Posrednik (akreditivna banka, avizirana banka)

 3. Korisnik akreditiva (prodavac, dobavljač, izvoznik robe ili izvođač radova)

Obaveze prodavca kod primene akreditiva

Akreditiv mora biti u pisanoj formi, nezavisno od ugovora o prodaji ili drugog pravnog posla na osnovu kog je otvoren. Prihvatanjem zahteva nalogodavca za otvaranje kredita, akreditivna banka se obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu svotu novca ako do određenog vremena budu ispunjeni uslovi koji su navedeni prilikom podnošenja naloga za otvaranje akreditiva. Akreditiv funkcioniše po nalogu klijenta, kada banka izdaje nalog da se kod iste ili neke druge banke stavi na raspolaganje određena svota novca trećem licu (dobavljaču) za određeno vreme. Prodavac je u obavezi da direktno utiče na to da kupac dobije robu kako je i ugovorio, bez rizika da unapred plati nešto što nije ni video.

Obaveze kupca kod primene akreditiva

Akreditivi su namenjeni svim preduzećima koja žele dodatnu sigurnost u saradnji sa inostranim partnerima. Ovaj instrument plaćanja pruža sigurnost kako prodavcu robe i/ili usluga, tako i kupcu. Obaveza kupca je ta da će sigurno platiti poručenu robu.

Dokumenti potrebni za otvaranje akreditiva

table img
Za otvaranje akreditiva potreban je nalog i on se može nabaviti u svakoj Banci u Srbiji. Pored naloga koji je potrebno popuniti, banci se dostavljaju sledeći dokumenti:

 • Kupoprodajni ugovor ili faktura

 • Uplata naknade za otvaranje akreditiva 

Zaključak

Može se zaključiti da akreditivi funkcionišu slično kao krediti. Ukoliko vas interesuju stambeni krediti ili keš krediti, Kredium će vam pronaći najpovoljni kredit u svakom momentu. Kontaktirajte nas ili se registrujte na našem sajtu i naši ljubazni savetnici za kredite će vam pomoći u procesu pronalaska najpovoljnijeg kredita od početka do kraja besplatno.


Foto izvori
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.