A man looking at his PC

Faktoring | Ugovor o faktoringu

Faktoring je vrsta finansijske usluge koja se često koristi kao alternativa tradicionalnim kreditima za finansiranje rasta kompanija.

Šta je faktoring?

Faktoring je vrsta finansijskog procesa pri kojem kompanija prodaje svoje neplaćene račune ili potraživanja drugoj firmi (faktoru) pri čemu faktor plaća kompaniji određeni iznos unapred (u proseku 70-90% od vrednosti potraživanja) i preuzima kontrolu nad potraživanjima i upravlja naplatom od kupaca u zemlji i inostranstvu.

Vrste faktoringa 

U faktoringu postoje tri strane koje ugovaraju faktoring, a to su ustupilac, faktor i dužnik. U zavisnosti od toga da li ustupilac i dužnik imaju isto sedište, faktoring može biti domaći i međunarodni. Što se tiče naplate potraživanja faktoring se deli na:

 • Faktoring bez regresa

 • Faktoring sa regresom

Zvanično postoje dve vrste faktoringa:

 • Puni faktoring

 • Delimični faktoring

Razlika je u tome što kod punog faktoringa, faktor preuzima sve obaveze povezane s potraživanjem, uključujući rizik neplaćanja. Kod delomičnog faktoringa, faktoring kompanija zadržava deo rizika i upravlja naplatom dela potraživanja.

Predmet faktoringa

Predmet faktoringa su postojeća ili buduća pretraživanja. U tom smislu radi boljeg razumevanja, predmet faktoringa može biti:

 • Svako postojeće ili buduće potraživanje, puno ili delimično, nastalo na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga koji se zaključuje između pravnog lica i preduzetnika

 • Svako postojeće ili buduće potraživanje, puno ili delimično, nastalo na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga koji se zaključenog sa korisnikom sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine ili jedinica lokalne samouprave

 • Buduće potraživanje, nastalo na  osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga kojom se vrši prodaja budućeg potraživanja

Važno je znati da predmet faktoringa ne može biti zastarelo potraživanje.

Ko pruža usluge faktoringa?

piggy bank

Usluge faktoringa pružaju Banke i privredna društva, koja imaju licencu Ministarstva finansija shodno Zakonu o faktoringu. U Srbiji posluje 21 registrovano privredno društvo.

Lista privrednih društava za obavljanje faktoringa

Naziv faktoring društva

Grad

DRUŠTVO ZA FAKTORING BS FINANCE 2012 DOO

Beograd

FINERA FACTORING DOO - U STEČAJU

Beograd

GAMICO FAKTORING DOO

Beograd (Stari Grad)

AGRO FAKTORING DOO

Novi Sad

FAKTORING PROFINANCE DOO

Beograd (Novi Beograd)

ABL FAKTOR DOO

Pančevo

FOCUS FACTOR PLUS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Beograd

PRIVREDNO DRUŠTVO QUICK FAKTORING D.O.O.

Beograd (Savski Venac)

PRIVREDNO DRUŠTVO QUICK FAKTORING D.O.O.

Beograd (Savski Venac)

IDEAL FINANCE DOO

Beograd (Zemun)

EMELION FAKTORING DOO

Beograd (Stari Grad)

PETERHOF FAKTORING DOO

Beograd (Savski Venac)

ARTHUR BERGMANN AKCIONARSKO DRUŠTVO

Beograd

POMAX FAKTORING DOO

Beograd(Vračar)

VANTAGE FINANCIAL CONSULTING DOO

Beograd(Stari Grad)

VANTAGE FINANCIAL CONSULTING DOO

Beograd(Stari Grad)

FINSPOT DOO

Beograd(Stari Grad)

PRO FACTOR DOO

Beograd(Stari Grad)

INSTANT FACTORING DOO

Beograd

MASTER FACTOR FAKTORING DOO

Beograd

DIGITALNI FAKTORING DOO

Beograd

INVOITIX DOO

Beograd

Kako funkcioniše faktoring

Prodavac proizvoda i usluga prodaje svoje potraživanje faktoru (banci ili faktoring kompaniji) koja isplaćuje vrednost potraživanja umanjenu za svoje naknade i preuzima brigu o naplati potraživanja.

Faktor se dalje posvećuje analizi vrste robe, istorijatu poslovanja kupca i prodavca i slično.Glavni rizik faktora leži u naplati potraživanja od kupca, te želi na razne načine osigurati da je će je kupac isplatiti, odnosno da neće doći do reklamacije i odbijanja kupca da plati delimično ili u celosti fakturisanu obavezu. 

Troškovi za prodavca su slični kao i kod klasičnog kredita. Faktor naplaćuje naknadu za obradu zahteva i kamatu na plasirana sredstva. Visina plasiranih sredstva se dobija svođenjem budućeg potraživanja na trenutnu vrednost – metodom diskontovanja po dogovorenoj kamatnoj stopi.

Ono što je prednost malih kompanija slabije kreditne sposobnosti i sposobnosti zaduživanja je to što će faktor vrlo rado i po povoljnim uslovima otkupiti potraživanja od bonitetnih kupaca. Kompanije imaju mogućnost i da ugovore limite sa faktorom, kojima se unapred definišu uslovi pod kojima će se otkupiti dvije ili više faktura iz predmetnog posla. Banke nude i kratkoročne limite za odobravanje svih vrsta kratkoročnih proizvoda koji klijentu obezbeđuju preko potrebnu likvidnost u roku od 24h.

Faktoring kompanije

Faktoring ili forfeting kompanija je obavezna da evidentira i obradi podatke o stanju i o ostalim promenama vrednosti svoje imovine i obaveza, koji su klasifikovani prema instrumentima u aktivi i pasivi, prema sektorima, kao i prema ročnosti i valuti. Takođe, faktoring kompanija je obavezna da, za svaku hartiju od vrednosti koja se na kraju izveštajnog perioda nalazi u njenoj aktivi, evidentira i obradi podatke o ISIN broju, matičnom broju njenog izdavaoca, ročnosti, valuti i stanju, kao i o ukupnom broju komada hartija od vrednosti koje imaju isti ISIN broj. 

Prodaja nekretnina faktoring kompanijama

Da li se mogu nekretnine kao sredstva obezbeđenja faktoru (banci) prodati faktoring kompaniji

Ukoliko nekretnina služi kao sredstvo obezbeđenja za izdate kredite banci koja je odobrila kredit, banka može prodati nekretninu faktoring kompaniji, ukoliko dođe do nemogućnosti isplate kredita.

Ugovor o faktoringu

Ugovor o faktoringu predstavlja svojevrsnu kupoprodaju potraživanja u cilju obezbeđivanja stabilnog novčanog priliva. Da bi se ugovor o prodaji potraživanja mogao podvesti pod faktoring, mora da sadrži sva predviđena obeležija. Ugovor o faktoringu potrebno je sačiniti u pisanom ili u ektronskom obliku. 

Ugovor o faktoringu sadrži:

 • osnovne informacije o ugovornim stranama;

 • razlog potraživanja i informacije o potraživanju koje se prodaje

 • informacije o vrsti faktoringa

 • informacije o visini potraživanja, metodi obračuna i isplate prodatog potraživanja ustupiocu

 • informacije o visini naknade faktoru, kao i metodi obračuna i isplate

 • pravo faktora da naplati troškove i kamate proizašle iz sprovođenja ovog posla

 • datum sklapanja faktoring ugovora

 • potpise ugovornih strana

Važno je napomenuti da će ugovoru o faktoringu veću pravosnažnost dati ako se dokument overi kod javnog beležnika.

Primer ugovora o faktoringu

Pri potpisivanj ugovora o faktoringu, neophodno je da sve ugovorne strane potpišu ugovor. Ispod se nalazi deo primera ugovora, a obrazac možete preuzeti ovde.

pdf of the contract

Obrnuti faktoring

Obrnuti faktoring je posebna vrsta faktoringa koji se ugovara između faktora i dužnika na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, na osnovu kojeg faktor, preuzimanjem faktura od dužnika, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Dužnik je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca.

Napomena: Korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje ne mogu biti učesnici u obrnutom faktoringu.

Prodaja potraživanja

Prodaju svakog potraživanja određenog ugovorom o faktoringu ustupilac vrši uz istovremenu predaju faktoru:

 • Ugovora ili faktura ili drugi dokumenti kojima se dokazuje osnov i vrši identifikacija potraživanja(original ili kopija overena od strane nadležnog organa)

 • Obaveštenja dužniku o prodaji potraživanja tj. da je potraživanje prodato faktoru

Datumom prodaje potraživanja smatra se datum kad je ustupilac predao faktoru dokumentaciju. Nakon prijema obaveštenja, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru.Isplatom potraživanja ustupiocu dužnik se ne oslobađa obaveze prema faktoru ako je pre isplate obavešten o prodaji potraživanja, a ustupilac mora bez odlaganja takvu isplatu preneti faktoru. Naplatu dospelih potraživanja faktor vrši u svoje ime i za svoj račun.

Međunarodni faktoring

Međunarodni faktoring predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga u poslovima spoljnotrgovinskog prometa. Međunarodni faktoring je namenjen izvoznicima, prvenstveno srednjim i velikim pravnim licima, koji imaju zaključene komercijalne ugovore i višegodišnju saradnju sa svojim kupcima u inostranstvu.

Ova vrsta faktoringa i naplata istog funkcionišu na osnovu izmirivanja potraživanja ka izvoznom faktoru (banka) preostaog dela iznosa (10-30%), koji se prenosi na devizni račun izvoznika (prodavac), koji je umanjen za iznos naknada i kamate.

Zaključak

Iako ima sličnosti sa kreditnim poslovima, naročito sa ugovorom o zajmu, faktoring iliti ugovor o faktoringu to nije, već predstavlja zaseban tip finansijske usluge. Ukoliko tražite sigurnu ponudu stambenih kredita i pravne savete u vezi nekretnina, na pravom ste mestu. Kredium je renomirana agencija za prodaju nekretnina. Kontaktirajte nas, naši stručni savetnici su dostupni 24-7 za sva vaša pitanja besplatno.

Foto izvori
Foto | Pexels