The cheque image

Menica | Šta je menica, kako se koristi i kako se popunjava

Menica, kao kreditni i platni instrument, ima veću efikasnost od drugih oblika plaćanja. Služi kao garancija obezbeđenja plaćanja. ‍

Šta je menica?

Menica je pismena isprava, izdata u propisanoj formi, kojom jedno lice izdaje nalog drugom licu, da u određeno vreme i na određenom mestu, isplati određenu sumu novca licu koje je navedeno, obavezujući se da je isplati, ako to ne učini lice kome je nalog upućen.

Menica se koristi kao hartija od vrednosti i njome se na siguran način naplaćuju potraživanja poverilaca, jer je menica sredstvo obezbeđenja plaćanja, da ako dužnik o roku ne isplati dug, poverilac ima pravo da naplati svoje potraživanje iz menice. 

Vrste menica

Menice koriste uglavnom pravna, ali i fizička lica, jedni sa drugima, kao i pravna lica sa fizičkim licima. Menica u praksi ima trojaku ulogu, ona je sredstvo plaćanja, sredstvo obezbeđenja i sredstvo kredita. Prema formi, postoje tri vrste menica:

 • Trasirana menica

 • Sopstvena menica

 • Sopstvena trasirana menica

1. Trasirana menica

Kod trasirane ili vučene menice izdavalac menice (trasant) daje nalog drugom licu (trasatu) da menicu plati trećem licu (poveriocu). U trasiranoj menici plativoj po viđenju ili na određeno vreme po viđenju, trasant može odrediti da svota u njoj nosi i kamatu.

2. Sopstvena menica

Kod spostvene menice obavezuje se samo njen izdavalac (trasant) da će platiti menicu označenom licu (poveriocu). 

3. Sopstvena trasirana menica

Ukoliko trasant označi sebe kao trasata, trasant i trasat su jedno lice i u ovom slučaju se govori o sopstvenoj trasiranoj menici.

Ko izdaje menicu?

Menicu može izdati svako poslovno sposobno lice. Fizičko lice treba biti punoletno, a pravna lica poslovnu sposobnost stiču upisom u nadležni registar. Kod pravnih lica zakonski zastupnik potpisuje menicu.

Sadržaj menice

Da bi menica bila punovažeća, mora sadržati bitne elemente, bez kojih menica, u smislu Zakona o menici, ne bi bila menica. Dakle, menica kao sredstvo plaćanja, zasnivajući se na sporazumu o dužničko-poverilačkom odnosu, potrebno je da sadrži:

 • Trasanta. Trasant je izdavavalac menice, koji je kupio određenu robu ili uzeo kredit.

 • Reminenta. Reminent predstavlja poverioca, iliti onoga od koga je kupljena roba ili banku u kojoj je uzet kredit.

 • Menični iznos. Iznos se odnosi na vrednost robe ili iznos kredita. Ukoliko postoji kamata, dodaje se pored.

 • Trasata. Trasat se odnosi na platioca, koji treba da isplati menični iznos reminentu.

 • Datum izdavanja menice.

 • Datum dospeća menice. Označava datum isplate celokupnog iznosa menice. 

 • Po čijoj naredbi će se menični iznos isplatiti. Označava ime onoga kome će se menični iznos isplatiti.

 • Primerak menice. Označava broj primerka menice.

 • Reči “i stavite istu na račun”. Znači staviti u račun trasatu, koji će menični iznos da isplati.

 • Naziv mesta plaćanja. Navodi se mesto naplate. Ukoliko nije navedeno, uzima se mesto prebivališta trasata.

Napomena: Trasirana menica sadrži “Primljenu vrednost” i “Plaćanje”. Primljena vrednost se odnosi na vrednost primljenu u robi ili novcu. Plaćanje se odnosi na banku, koja isplaćuje menični iznos licu koje traži naplatu.

Blanko menica

Blanko menice koriste banke u Srbiji kao sredstvo obezbeđenja prilikom odobravanja svakog kredita. Blanko menica se predaje poveriocu uz ovlašćenje da je isti može popuniti u slučaju da dužnik ne isplati obavezu. 

Blanko menica je neispunjeni menični obrazac koji se koristi za obezbeđenje kredita pojedinca ili kompanije. Kada se izmire ugovorne obaveze, blanko menice se vraćaju dužnicima koji su je izdali. Primer blanko menice možete preuzeti ovde.

Menica kao sredstvo obezbeđenja kredita

Banke uzimaju menicu kao sredstvo obezbeđenja stambenog kredita, keš kredita i drugih pozajmica kao blaže sredstvo obezbeđenja iz razloga što se na naplatu menice dugo čeka. U praksi, ukoliko dužnik ima sredstva na računu, naplata menice može biti odmah naplaćena, ali ukoliko je račun u blokadi, može se pokrenuti izvršni postupak i naplata samim tim traje duže.

Limit menice

Maksimalno određena suma na koju se može popuniti blanko menica ne postoji. To znači da limit menice ne postoji.

Kako se popunjava menica?

U odnosu na sadržaj menice i vrstu iste, menica sadrži obavezne elemente u kojima se navode podaci. Podatke je potrebno uvesti tačno i čitko, pisanim slovima i jednom unete informacije se ne mogu brisati, niti prepravljati.

U slučaju popunjavanja menice prilikom odobrenja kredita, popunjavanje menice će se razlikovati u zavisnosti da li je potreban solidarni dužnik ili ne. Ispod možete pogledati primer pravilno popunjene menice.

cheque populated imgTrasant je u obavezi da popuni lične podatke pisanim ćiriličnim slovima.

Kako se proverava menica?

Provera menica se vrši na sajtu Narodne banke Srbije. Potrebno je uneti matični broj, poreski broj i serijski broj menice, datum registracije i prepisati kod sa slike.

screenshot of the application

Menično ovlašćenje

Menično ovlašćenje se još naziva i menično pismo i predstavlja ovlašćenje za korisnika menice. Njim se ovlašćuje određeno lice da bude poverilac i da svaku menicu može popuniti na određeni iznos. To znači da poverilac može bezuslovno iz proisteklog Ugovora o kupoprodaji stana ili drugog ugovora, izvršiti naplatu sa svih računa dužnika na osnovu Zakona o menici. Deo primera meničnog pisma možete pogledati ispod, a menično ovlašćenje možete preuzeti ovde.

note example img

Razlika između čeka i menice

Premda u osnovi imaju različite svrhe, menica i ček se u pogledu pravnog značaja pokrića mogu podvesti pod istu kategoriju u okviru koje novčano pokriće trasanta kod trasata, razlika između čeka i menice je velika.

Osnovna razlika menice i čeka koja proizlazi iz njihovih svrha jeste u dospelosti. Dok ček uvek dospeva po viđenju, menica može dospeti osim po viđenju i u neko drugo vreme. Štaviše, kod menice je najčešća praksa da ne dospeva po viđenju, kako bi tako bio iskorišćen njen kreditni potencijal. Razlika u dospeću se izražava najviše u radnji akceptiranja koja u meničnoj praksi dobija karakter redovnosti, dok je kod čeka, ne samo nema nego je, čak, i zabranjena. Radnjom akcepta, trasat prihvata trasantov nalog za plaćanje remitentu, istovremeno se jednostrano obavezujući prema remitentu da će mu upisani iznos novca o dospelosti isplatiti.

Zaključak

Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan, pogledajte ostale blogove na našoj platformi. Ako vas interesuje kako se popunjava ček ili ste u procesu kupovine nekretnina, naši savetnici će vam besplatno objasniti sve nedoumice koje imate u vezi odobrenja kredita, pronaći će vam najpovoljniju kamatnu stopu za stambeni ili keš kredit i uputiti vas kroz čitav proces od početka do kraja. Popunite upit i kontaktiraćemo vas u najskorijem vremenu.

Foto izvori
Foto (screenshot) | NBS
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.