Analog clock on paper

Povrat PDV-a za stan | Povraćaj PDV-a za stan | Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Šta je povrat PDV-a za stan?

Definicija povraćaja PDV-a za stan

PDV (porez na dodatnu vrednost) predstavlja predstavlja porez na potrošnju usluga u svim fazama proizvodnje , prometa i uvoza. Sav prihod od PDV-a pripada budžetu Republike Srbije. Povrat PDV-a za stan predstavlja iznos koji država refundira kupcu prvog stana.

Kada je uveden povrat PDV-a za stan?

Poreska uprava Republike Srbije je 1. jula 2006. godine. uvela zakon o povratu PDV-a za kupovinu prvog stana.

Uslovi za povrat PDV-a za stan

Pravo na povrat PDV-a za stan ukoliko površina istog iznosi do 40 m2 za kupca prvog stana, odnosno do 15 m2 po svakom članu domaćinstva, koji nema stan na teritoriji Republike Srbije stan u svom vlasništvu ili suvlasništvu od 1. jula 2006.godine. Povrat PDV-a možete ostvariti samo kupovinom stana od investitora.

Ko ima pravo na povrat PDV-a za stan u 2023?

 • Kupac prvog stana bez prethodnog stana u svom vlasništvu ili u susvojini

 • Kupac prvog stana koji je prodavcu isplatio ukupan iznos sa PDV-om

Ko nema pravo na povrat PDV-a u 2023?

 • Kupac stana koji u svom vlasništvu ili susvojini poseduje stan

 • Član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koji je kupac prvog stana ostvario povrat PDV-a

 • Kupac stana sa stanom u svom vlasništvu stečenog bez obaveze otplate poreza na prenos apsolutnih prava

 • Član porodičnog domaćinstva kupca stana sa stanom u svom vlasništvu stečenog bez otplate poreza na prenos apsolutnih prava

Iznos povrata PDV-a za stan 2023

Iznos povraćaja PDV-a za prvi stan iznosi oko 10% od kupovne cene stana. Primera radi, ukoliko stan ima 100 m2, a kupac ima tri člana domaćinstva, kupac će za povrat PDV-a za stan imati samo za 85 m2. Za 15 m2 neće imati pravo na povrat PDV-a. Pogledajte tabelu ispod.

Kupac prvog stana

Član domaćinstva br.1

Član domaćinstva br.2

Član domaćinstva br.3

Ukupna površina stana za povrat PDV-a

40 m2 prava na PDV

15 m2 prava na PDV

15 m2 prava na PDV

15 m2 prava na PDV

85 m2

100 m2 - 85 m2 = 15 m2

15 m2 predstavlja površinu stana na koji kupac nema pravo na povrat PDV-a.

Kalkulator povrata PDV-a

Kalkulator povrata PDV-a

Napomena: U polje "Ukupna kvadratura stana" unosite ukupnu kvadraturu stana, a u polje "Dodatni članovi domaćinstva" unosite dodatne članove domaćinstva bez kupca.

Ko donosi odluku o povratu PDV-a

Nadležni poreski organ je onaj koji donosi odluku o povratu PDV-a za stan kupcu prvog stana na osnovu: 

 • Evidencije o kupcu prvog stana 

 • Evidencije o članovima domaćinstva kupca prvog stana

Kupac prvog stana

Kupac prvog stana je punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koje kupuje prvi stan.

Članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana 

Porodično domaćinstvo kupca prvog stana predstavljaju kupac prvog stana i članovi njegove porodice sa istim prebivalištem:

 • Kupčev supružnik

 • Usvojitelji kupčevog supružnika

 • Kupčeva deca

 • Kupčevi usvojenici

 • Kupčevi roditelji

 • Deca supružnika

 • Usvojenici supružnika

 • Usvojenici kupčevih roditelja

 • Usvojenici usvojenika kupčevih roditelja

 • Roditelji kupčevog supružnika

Primer zahteva za povrat PDV-a (RFN obrazac)

Zahtev (RFN obrazac) za povrat PDV-a se podnosi u nadležnoj službi Poreske uprave, na čijem se području nalazi nepokretnost (stan). 

Primer RFN Obrasca

application img

Primer RFN Obrasca možete preuzeti ovde.

Napomena: Usled mogućnosti zastarelosti formulara, obratiti se nadležnoj poreskoj službi za pomoć.

Dokumentacija potrebna za povraćaj PDV-a

Dokumentacija potrebna za kupca prvog stana

Prilikom podnošenja RFN obrasca potrebno je priložiti identifikacioni dokument kupca stana i sledeću dokumentaciju:

Dokumentacija

Kopija / Original / Overeno

Izjava kupca (IKPS PDV obrazac)

Original / Overeno

Ugovor o prodaji stana

Overeno

Račun nekretnine sa iskazanim PDV-om

Original

Dokaz o isplati na račun prodavca

Kopija

Izvod iz matične knjige rođenih

Original

Uverenje o državljanstvu

Original

Uverenje o prebivalištu

Original

Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica

Original

Građevinska ili upotrebna dozvola, rešenje o legalizaciji

Kopija

Fotokopija kartice tekućeg računa

Kopija

Potvrda banke o izvršenom plaćanju

Original

Dokumentacija potrebna za članove domaćinstva kupca prvog stana

Dokumentacija

Kopija / Original / Overeno

Dokaz o srodstvu sa kupcem

Original

Uverenje o državljanstvu

Original

Uverenje o prebivalištu

Original

Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica

Original

Ukoliko je potrebno da dokument bude overen, potrebno je overiti ga kod notara.

Rok za podnošenja zahteva za povrat PDV-a za stan

Rok za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a nije zakonom određen. Poželjno bi bilo predati zahtev Poreskoj upravi u roku od 30 dana od datuma primopredaje stana.

Rok za odobrenje povrata PDV-a za stan

Rok za povraćaj PDV-a za stan se odobrava u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za povrat PDV-a. 

Rok za isplatu povrata PDV-a za stan

Rok za isplatu povaćaja PDV-a za stan se isplaćuje nakon 15 dana od datuma odobrenja povrata PDV-a za stan.

Provera statusa zahteva za povrat PDV-a za stan

Pored nadležnene poreske službe, status zahteva možete proveriti i online na portalu ili putem aplikacije ePorezi.

Ukoliko još uvek niste pronašli odgovarajući stan za kupovinu, pogledajte našu ponudu nekretnina za prodaju i izaberite svoj novi dom.

Foto izvori
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.