A man and a woman shake hands

Solidarni dužnik

Šta je solidarni dužnik?

Solidarni dužnik je lice, najčešće supružnik, koji predstavlja “garanciju” banci u slučaju da korisnik kredita prestane sa otplatom kredita, solidarni dužnik preuzima otplatu kredita. Termin solidarni dužnik se najčešće javlja prilikom uzimanja stambenog kredita. Banka na ovaj način pokušava da se osigura da će ceo iznos za kredit biti vraćen.

Kako funkcioniše uzimanje kredita?

Prilikom odobrenja zahteva za stambeni kredit ili neke druge vrste “kredita”, kreditor, odnosno banka, mora proveriti da li je korisnik kredita kreditno sposoban. Šta to znači? Banka obično proveravaju da li su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Zaposlenost korisnika na određeno ili neodređeno vreme

  • Min. 6 meseci radnog staža

  • Min. 6 meseci zaposlenosti na trenutnom radnom mestu

  • Starosna granica (20-68)

  • Kontakt telefon (postpaid)

  • Kontakt telefon (preduzeća)


Ukoliko vas interesuje da li ste kreditno sposobni, možete pogledati detaljnije informacije na našem sajtu. Osim ovih osnovnih uslova, ukoliko je potrebno, banka može tražiti od korisnika da pronađe solidarnog dužnika

Šta je solidarni dug?

Garancija ili jemstvo da će solidarni dužnik vratiti iznos zakonom obavezuje dužnika da potpiše pismenu izjavu da će vratiti preostali iznos glavnog dužnika (korisnika kredita) u slučaju da se korisniku nešto desi i ne bude u mogućnosti da vrati preostali iznos kredita. Preostali iznos kredita koji je solidarni dužnik zakonski dužan da plati naziva se solidarni dug.

Razlika između solidarnog dužnika i žiranta

U prošlosti kada se podizao kredit, koristio se termin žirant. Ko je žirant? Žirant je mogao biti kolega sa posla, prijatelj, komšija, rođak. Žirant se obavezivao da će vratiti preostali dug kredita, u slučaju da korisnik kredita nije u mogućnosti da otplati kredit.

Banka je takođe morala da proveri da li je žirant kreditno sposoban. Ali u čemu je razlika između solidarnog dužnika i žiranta? Solidarni dužnik se potpisivanjem ugovora obavezuje da prihvata sva prava koja i samom korisniku kredita pripadaju. To znači da solidarni dužnik postaje i korisnik kredita i prihvata sve kreditne obaveze koje i glavnom dužniku zakonski pripadaju.

Ko sve može biti solidarni dužnik? 

Da li solidarni dužnik mora biti samo supružnik? Odgovor je NE. Bilo koja osoba koja ispunjava sve uslove koji su propisani i za korisnika kredita. Solidarni dužnici su ravnopravni među sobom i svi snose iste obaveze.

Solidarni dužnici mogu biti

  • Bračni drug

  • Prijatelj

  • Rođak

  • Roditelj

Važno je znati da ukoliko izaberete bračnog druga da vam bude solidarni dužnik, a ukoliko kasnije dođe do razvoda, solidarni dužnik je u obavezi da obavesti banku o promeni bračnog statusa. 

Šta se u slučaju razvoda dešava sa solidarnim dužnikom? 

Pri menjanju bračnog statusa, dolazi i do promene obaveza za solidarnog dužnika. Banka u toj situaciji može potražiti od glavnog korisnika kredita da nađe novog solidarnog dužnika, ukoliko je period otplate negde na sredini.

Ukoliko glavni korisnik stvori mogućnost za otplatu da sam otplati ceo iznos do kraja, nije u obavezi da nađe novog solidarnog dužnika. Ukoliko mu je potreban novi solidarni dužnik, a period otplate kredita je pri kraju, banka neće zahtevati od korisnika da traži novog ukoliko proceni da će glavni korisnik biti sposoban da vrati iznos kredita u celosti do kraja.

Zaključak

Ukoliko vas interesuje procedura oko odobrenja stambenog kredita, razmišljate o kupovini stana na kredit ili vas interesuje ponuda nekretnina u Srbiji i šire, na našem sajtu zasigurno možete pronaći raznovrsan sadržaj:
Nekretnine u Srbiji

Naš tim stručnih savetnika vam je na raspolaganju 24/7 i odgovoriće na sva vaša pitanja besplatno. Pozovite nas i pomoći ćemo vam. Kredium je najbolja agencija za nekretnine.

Foto izvori
Foto | Pexels