A man cleans the house

Sve što treba da znaš o kreditima za izgradnju

Imate plac koji već dugo stoji prazan? Već godinama maštate gde će biti dnevna soba, gde garaža, koji deo će ostati zelena površina? Planirate da investirate u nekretnine? Potreban vam je kredit za izgradnju stambenog objekta, ali niste sigurni odakle da krenete?

Pripremili smo za vas sve što je potrebno da znate pre nego što uzmete kredit i počnete izgradnju.
Za izgradnju stambenog objekta možete uzeti dve vrste kredita:

 • Keš kredit ili

 • Kredit za izgradnju

Razlika između keš kredita i kredita za izgradnju

Razlika između ovih kredita ogleda se u činjenici da prvi, tj. keš kredit može biti nenamenski, dok ukoliko se odlučite za kredit za izgradnju, uvek će biti reč o namenskom kreditu. To kako ćete neki kredit zvati manje je bitno. Najvažnije pitanje za vas je koliki je iznos kredita koji možete dobiti, kakva je kamatna stopa za svaki od njih, koliko brzo možete realizovati svoje planove, da li ćete za troškove obrade kredita morati da izdvojite manji ili veći iznos i da li vam je potrebno obezbeđenje. Krenućemo od poslednjeg.

Pod obezbeđenjem u ovom slučaju podrazumevamo garanciju koju vam banka traži kako bi osigurali ulaganja i što efikasnije upravljali rizikom. Instrumenti obezbeđenja kredita razlikuju se od roka otplate kredita, namene kredita, ali i procenjenog boniteta vas kao tražioca kredita. Dodatno jamstvo u slučaju keš kredita najčešće su samo menice, dok vam je za kredit za izgradnju pored menice potrebno i veće obezbeđenje u vidu hipoteke nad objektom.

Pored manjeg obezbeđenja, manji su i troškovi obrade kod keš kredita, a isplata se vrši u kešu, za razliku od kredita za izgradnju kod kojeg je isplata po profakturama. Šta to znači? To podrazumeva da se veći deo kredita (do 70%) uplaćuje direktno na račun prodavaca/dobavljača prema dostavljenim profakturama, dok se manji deo može podići u gotovini.

Sve to uslovljava sporiju realizaciju kredita za izgradnju. Osim toga da bi vam odobrili kredit za izgradnju objekta postoje posebni uslovi i dodatna dokumentacija.

Dokumentacija potrebna za isplatu kredita za izgradnju objekta

Koje uslove treba da ispuni podnosilac zahteva zavisi od mnogo faktora.
Različita dokumenta biće potrebna ukoliko ste:

 • zaposleno lice;

 • penzioner;

 • preduzetnik sa dvojnim knjigovodstvom, tj. preduzetnik koji paušalno plaća porez;

 • vlasnik firme;

 • strani državljanin sa statusom rezidenta;

 • državljanin Republike Srbije sa statusom nerezidenta itd.

Za svaku od posebnih kategorija administracija se razlikuje u manjoj ili većoj meri te vam savetujemo da se detaljno informišete pre otpočinjanja procesa. Konkretne podatke mogu vam dati savetnici iz Kredium tima.
Kojoj god grupi da pripadate dokumentacija koja je zajednička za sve kategorije jeste:

 • Lokacijska dozvola;

 • Pravosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli;

 • Predmer i predračun radova;  

 • Prijava početka izvođenja radova;

 • Ugovor o izvođenju radova i/ili profaktura/e ili fakture.


1. Lokacijska dozvola

Po Novom zakonu o planiranju i izgradnji za izgradnju legalnog objekta neophodna vam je lokacijska dozvola koja se dobija na osnovu idejnog rešenja građevinskog projekta. U njoj su sadržani svi uslovi i podaci neophodni za izgradu tehničke dokumentacije.

Da biste dobii lokacijsku dozvolu za objekte do 800m² bruto površine neophodno je da podnesete zahtev opštini na kojoj se nalazi građevinska parcela, odnosno Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove za veće objekte.

Rok za izdavanje lokacijske dozvole je 15 dana od dana podnošenja zahteva. Da bi zahtev bio prihvaćen, a dokumntacija kompletna potrebno je da priložite sledeća dokumenta:

1. Kopiju plana katastarske parcele na kojoj će se graditi objekat ili urbanistički projekat overen od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove;

2. Izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu od strane Republičkog geodetskog zavoda (RGZ-a);

3. Dokaz o pravu svojine na parceli;

4. Idejno rešenje objekta (tekstualni deo + grafički prilozi).

Po dobijanju lokacijske dozvole, sledi priprema zahteva za građevinsku dozvolu.

2. Pravosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli

Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, odnosno dogradi objekat. U Pravilniku o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole kaže se da Zahtev za izdavanje građevinske dozvole treba da sadrži:

- ime i prezime investitora, odnosno poslovno ime, PIB i podatke o sedištu, odnosno adresi;
- podatke o objektu čije se građenje, odnosno dogradnja dozvoljava. To podrazumeva podatke o nameni objekta: stambeni, poslovni, industrijski, energetski; informacije o ukupnoj/dograđenoj površini;
- podatke o predračunskoj vrednosti i dr.;
- oznaku lokacije na kojoj je predviđena izgradnja, odnosno dogradnja objekta (oznaka katastarske parcele sa adresom na kojoj se objekat nalazi);
- podatke o tehničkoj i drugoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev.

U slučaju da se objekat gradi po delovima koji predstavljaju tehničku i funkcionalnu celinu, zahtev sadrži i podatke o planiranim fazama, odnosno etapama građenja i konačnom roku završetka radova.


3. Predmer i predračun radova

Predmer i predračun radova treba biti urađen od strane ovlašćenog lica sa licencom Inženjerske komore Srbije;
Koji su to radovi koje treba da ukalkulišete?
Za dobijanje kredita za izgradnju potrebno je da imate predračun za:

- zemljane radove;
- betonske radove;
- zidarske radove;
- izolatorske radove;
- krovopokrivačke radove;
- limarske radove;
- keramičke radove;
- stolarske radove;
- molerske radove;
- fasadarske radove;
- bravarske radove izavršne radove.

4. Prijava početka izvođenja radova

Obaveza investitora je da podnese prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu. Rok za to je najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova. U prijavi se navodi datum početka i rok za završetak radova. Osim toga, podnosi se i dokaz da su isplaćene sve obaveze po pitanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi (300 do 500 dinara). O podnetoj prijavi nadležni organi obavestiće građevinsku inspekciju.

5. Ugovor o izvođenju radova i/ili profaktura/e ili fakture

U Ugovoru ili uz njega neophodno je da bude priložena i specifikacija radova.

Koje su bitne prednosti kredita za izgradnju u odnosu na keš kredite?

Rekli smo da je za kredit za izgradnju potrebno više strpljenja i vremena, neophodno je da izdvojite nešto više sredstava za obradu kredita, da stavite hipoteku na objekat, da dobijena sredstva pravdate profakturama, ali nismo vam rekli najvažniju stvar. Kredit za izgradnju odobrava se za viši iznos uz nižu kamatnu stopu. To je ono što ga čini konkurentnim i primamljivim investitorima.

Naši kreditni savetnici su do sada realizovali preko 5.000 kredita tokom svoje karijere i imaju odgovor na sve vaše dileme. Ako niste sigurni šta treba da radite, prijavite se na Kredium platformu i podnesite oba zahteva: Zahtev za keš kredit i Zahtev za kredit za izgradnju stambenog objekta, a naši savetnici će vam potpuno besplatno pomoći da utvrdite koja je od ponuda banaka najbolja za vas.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.