A picture of plastering

Upotrebna dozvola

Pored građevinske dozvole, potrebna je upotrebna dozvola koja garantuje da su ispoštovana sva neophodna i obavezna pravila gradnje.

Šta je upotrebna dozvola?

Upotrebna dozvola predstavlja pismeni dokaz da je objekat spreman za upotrebu. To znači da su ispoštovana pravila gradnje, da je oprema proverena i funkcionalna i da je objekat priključen na celokupnu infrastrukturu. 

Ko izdaje upotrebnu dozvolu?

Upotrebnu dozvolu izdaje određena služba za Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove. Upotrebna dozvola se dostavlja investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru. Na rešenje o uporebnoj dozvoli se može izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana dostavljanja. 

Kada je donosilac rešenja o upotrebnoj dozvoli ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja. 

Uslovi za dobijanje upotrebne dozvole

Dobijanju upotrebne dozvole prethodi tehnički pregled objekta, koji se vrši po završetku izgradnje objekta. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno građevinskih proizvoda, opreme i postrojenja. Neophodno je da zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu objekta bude pozitivan, kako bi se dobila upotrebna dozvola.

Da bi se upotrebna dozvola dobila, objekat mora da bude izgrađen u skladu sa urbanističkim uslovima i građevinskom dozvolom, da ga pregledaju protivpožarna komisija i "Elektrodistribucija", pa tek, kada se oni saglase, dobija se upotrebna dozvola.

Važno je znati da u slučaju odstupanja od projekta za građevinsku dozvolu, upotrebna dozvola ne može biti izdata, već se mora raditi izmena građevinske dozvole i ceo proces iznova. Nadležni organ neće izdati upotrebnu dozvolu za objekat za koji u skladu sa zakonom nisu podnete izjave o završetku temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu, do pribavljanja uredne dokumetacije.

Koji dokumenti su potrebni za izdavanje upotrebne dozvole?

Lista dokumenata za izdavanje upotrebne dozvole je poprilično dugačka. Dokumente koje je potrebno pripremiti za izdavanje upotrebne dozvole su:

 1. . Geodetski elaborat izrađenog objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli sa etažiranjem 

 2. Geodetski elaborat podzemnih instalacija 

 3. Izdata i važeća građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izgradnju, i prijava radova 

 4. Odštampan projekat (Idejni projekat ili projekat za građevinsku dozvolu ili projekat za izvođenje, zavisno od vrste i tipa objekta, a u skladu sa zakonom), overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da su saglasni sa projektom. 

 5. Potvrda o završetku temelja izdata od strane nadležnog organa. 

 6. Potvrda o završetku objekta u konstruktivnom smislu izdata od strane nadležnog organa. 

 7. Otvorena i overena knjiga inspekcije 

 8. Popunjen i overen građevinski dnevnik u skladu sa propisima. 

 9. Ugovori i rešenja korišćeni prilikom prijema temelja i prijema objekta u konstruktivnom smislu:

 • Ugovor o gradnji ( investitor – izvođač radova)

 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji (izvođač radova – odgovorni izvođač radova)

 • Rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova

 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji (investitor – projektant ili drugi inženjer)

 • Rešenje o imenovanju nadzornog organa

 • Ugovori i zapisnici za bezbednost i zdravlje na radu

 • Po potrebi nešto od dodatne dokumentacije koja je bila potrebna za prijem temelja ili konstruktivnog smisla 

10. Atesti korišćenih materijala u izgradnji 

11.  Zapisnik o izvedenom objektu i izvedenim radovima za potreben izdavanja upotrebne dozvole.

 12. Overena izjava od strane investitora, odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

 13. Rešenje o kućnom broju 

 14. Fotografije izvedenog objekta 

 15. Energetski pasoš izrađen od strane odgovornog lica sa odgovarajućom licencom 

16. Plaćene sve državne takse izdate od strane nadležnog organa

Da li je upotrebna dozvola potrebna za uknjižbu stana?

Upotrebna dozvola se izdaje za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku sredinu i kao takav se može samostalno koristiti. Upotrebna dozvola je preduslov za uknjižbu stana. Tek nakon dobijanja upotrebne dozvole moguće je uknjižiti objekat. Više o uknjižbi stana saznajte u našem blogu o uknjižbi stana. Ukoliko je objekat iliti stan neuknjižen, postoji velika mogućnost za nedobijanjem stambenog kredita. Dakle, bez upotrebne dozvole, nije moguće uknjižiti zgradu i stan, ali ni podići stambeni kredit

Proces izdavanja upotrebne dozvole

U roku od pet radnih dana po pravnosnažnosti izdate upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra upotrebnu dozvolu, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije. 

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, i o tome obaveštava investitora i nadležni organ uprave u roku od sedam dana od dostavljanja upotrebne dozvole, a u roku od 30 dana vrši odgovarajući upis u katastar vodova. 

Obaveza održavanja objekta Vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbeđuje izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju objekta kao i redovne, vanredne i specijalističke preglede objekta, u skladu sa posebnim propisima.

Šta ako objekat nema upotrebnu dozvolu?

A man on the construction site
Ukoliko je objekat izgrađen, a nema upotrebnu dozvolu, to znači da najverovatnije nema ni građevinsku dozvolu. U tom slučaju investitori mogu ozakoniti objekat. Detaljnije o uslovima i samom procesu možete pročitati u našem blogu o ozakonjenju objekata.

Da li se objekat može koristiti bez upotrebne dozvole?


Objekat se može koristiti i bez izdate upotrebne dozvole, ukoliko u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole uz koji je priložen nalaz komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu i predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, nadležni organ nije izdao upotrebnu dozvolu, niti je rešenjem odbio izdavanje upotrebne dozvole. 

Zaključak

Ukoliko kupujete nekretninu u novogradnji, trebalo bi proveriti da li objekat ima upotrebnu dozvolu. Takođe važno je dobro izanalizirati ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i ugovoriti obavezu prodavca da ishoduje upotrebnu dozvolu i uknjiži predmetni objekat sa svim svojim delovima, odnosno stanovima. Kredium je renomirana agencija za nekretnine koja nudi proverene nekretnine u novogradnji i to na sledećim lokacijama:

Ako vam je potrebna dodatna pomoć u vezi nekretnina, kontaktirajte nas, naš stručni tim savetnika za nekretnine i kredite će vam odgovoriti u najkraćem roku. 

Foto izvori
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.