PRAVILA PRIVATNOSTI I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac, svesno je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga Vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu „ZZPL“) i Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“).

U cilju transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo ovom Politikom privatnosti pruža osnovne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti, zaštitom podataka o ličnosti i pravima lica koja se tiču obrade podataka o ličnosti za potrebe korišćenja Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i Usluge korišćenja internet servisa (u daljem tekstu zajedno: Usluga).

1. Osnovni pojmovi

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada) .

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju (klijent, potencijalni klijent).

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;

Ostali pojmovi korišćeni u ovom dokumentu tumačiće se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mišljenja i stavova Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: “Poverenik”) i GDPR-a.

2. Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti

Kontakt podaci Rukovaoca:

Privredno društvo Kredium DOO iz Beograda, ul. Gavrila Principa 43, Beograd, matični broj: 21586811, PIB: 111989076

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih ovim zakonom, na jedan od sledećih načina:

3. Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo

a) Direktno od lica na koja se podaci odnose,i to:

a.1) Za potrebe registracije na Stranici www.kredium.rs

a.2) Pružanja Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti:

a.3) Za potrebe izvršenja Usluge korišćenja internet servisa:

b) Indirektno, npr. upotrebom kolačića na našoj web stranici,

Za detaljnije informacije o korišćenju kolačića od strane kompanije Kredium, posetite sledeći link:https://kredium.rs/kolacici

c) Od trećih lica, konkretno od poslovnih banaka, i to informacije o isplati kredita fizičkom licu, o podnesenim zahtevima za proizvode, o potpisanim ugovorima, o obavljenim sastancima i pozivima. Takođe, od korisnika naših Usluga, prikupljamo i podatke (ime, prezime, kontakt) o prodavcu nekretnine koju su prethodno kupili.

4. Pravni osnov i svrha obrade podataka

U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

Društvo obrađuje podatke o ličnosti samo u svrhe za koje su podaci prikupljeni. Svrha u koju Društvo obrađuje podatke zavisi od vrste proizvoda i usluga koje sa nama ugovorite, pri čemu se svi podaci obrađuju za ispunjenje svrhe u kojoj se prikupljaju (npr: u svrhu prikupljanja za Vas najpovoljnijih ponuda uslova za dobijanje stambenog kredita kod banaka).

Kredium obrađuje podatke o ličnosti klijenata za potrebe realizacije poslovnih aktivnosti i procesa. Tako:

5. Primalac Vaših podataka o ličnosti

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti i dokumentaciju koja se odnosi na lice, te podatke vezane za zaključene ugovore sa licem, otkriva trećim licima i to:

6. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Društvo Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji. U pojedinim slučajevima, podaci o ličnosti mogu se prenositi i u druge države ili teritorije drugih država. Ukoliko je to slučaj, Društvo će postupati u skladu sa odredbama ZZPL-a, odnosno u skladu sa Odlukom Vlade Srbije o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 55/2019).

7. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa obrađuje sve do okončanja tog odnosa, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja ugovorene saradnje, a do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Društvo neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

8. Obrada podataka o ličnosti lica mlađih od 18 godina

Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 18 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade, zabranjeno je za decu mlađu od ovog uzrasta bez pristanka njihovih roditelja/staralaca. U slučaju da uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo dođe do takve obrade, prestaćemo sa nakon što primetimo činjenicu da su korisnici mlađi od navedenog uzrasta.

9. Bezbednost obrade podataka o ličnosti

Društvo Vas ovim putem obaveštava da kontinuirano ocenjuje i unapređuje primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedilo bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.

10. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Podaci o ličnosti o kojima je ovde reč mogu biti predmet automatizovanog donošenja odluka. U ovom slučaju, lice na koje se podaci odnose ima pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, pojašnjeno u odeljku 11 ove Politike.

11. Prava lica na koje se podaci odnose

a. Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da lice na koje se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije o obradi. Društvo će na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Društvo može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako je zahtev dostavljen elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će informacije dostaviti u elektronskoj formi.

b. Pravo na ispravku, dopunu i brisanje podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izvršiti ispravku podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke. Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izbrisati njegove podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za zaštitu interesa Društva kao što su pokretanje, podnošenje ili odbrana nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe sl.).

c. Pravo na ograničenje obrade

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu njegovih podataka o ličnosti u slučajevima propisanim Zakonom.

d. Pravo na prenosivost podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su zajedno ispunjeni uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora i (b) obrada se vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

e. Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, međutim, molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva.

Svoj pristanak možete da opozovete podnošenjem zahteva za opoziv pristanka na e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.

Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu.

f. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku lice na koje se podaci odnose može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvo će obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).

g. Pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje

U okviru poslovnog odnosa između Društva i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Društvo može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva sa klijentima.

Ukoliko smatra da su mu prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo da ospori takvu odluku, da izrazi svoj stav i da zahteva da se odluka preispita uz učešće ovlašćenog zaposlenog u Društvu.

h. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa..

Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti pisani zahtev, datiran i potpisan u štampanom formatu, na sledeću adresu: Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, 11000 Beograd, putem elektronske pošte našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti na info@kredium.rs, ili predajom pismena direktno u prostorijama Društva sa naznakom „Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.“

Isto tako, u slučaju da želite da povučete Vaš pristanak dat u svrhe direktnog marketinga, imate mogućnost da koristite opciju „otkazivanje“ koja Vam je omogućena u svakoj marketinškoj komunikaciji.

12. Obaveza davanja podataka

Davanje Vaših podataka o ličnosti omogućava nam da izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali. Međutim, ukoliko odbijete da nam date bilo koji traženi podatak - nećemo biti u mogućnosti da Vam izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali, niti ćemo sa Vama zasnovati ugovorni odnos.

13. Izmene ovih pravila

Društvo može da povremeno menja i ažurira ova pravila o privatnosti prema potrebi. Društvo će Vas obavestiti o svakoj značajnoj ili suštinskoj promeni ovih pravila o privatnosti i obezbediće da se obaveštavanje izvrši na način koji obezbeđuje da ga potvrdite, na primer putem korišćenja adrese elektronske pošte koju ste nam dostavili, ili na bilo koji drugi odgovarajući način koji omogućava delotvorno saopštavanje.

14. Kontakt

Svako pitanje u vezi sa ovim dokumentom možete da uputite licu odgovornom za pitanja zaštite podataka o ličnosti u Društvu, preko sledećih kontakt podataka:info@kredium.rs.

Ažurirano: 27.02.2024.