OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA KREDIUM DOO OD DANA 27.02.2024.

1. Definicije

1.1. U ovim Opštim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) definisani izraz:

„Banka“ će označavati poslovnu banku ili poslovne banke s kojima Društvo ima zaključen ugovor o saradnji usmeren ka pružanju Usluge posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu, na način bliže opisan u odeljku 4. ovih Uslova.

„Društvo“ će označavati privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd, PIB: 111989076, matični broj: 21586811;

„Korisnik“ će označavati svako fizičko lice koje kreira korisnički nalog na Stranici bez obzira na to da li koristi bilo koje Usluge koje Društvo nudi putem Stranice;

„Nalogodavac“ će označavati fizičko ili pravno lice kome Društvo pruža Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u skladu sa Ugovorom o posredovanju;

„Ugovor o posredovanju“ će označavati ugovor koji Društvo zaključuje sa Nalogodavcem u cilju pružanja Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti;

„Uslovi“ će označavati ove Opšte uslove poslovanja, sa svim njegovim sastavnim delovima i prilozima, te budućim izmenama i dopunama;

„Usluge“ će označavati bilo koje i sve usluge koje Društvo može pružati Korisnicima ili trećim licima, uključujući, bez ograničenja Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, Uslugu korišćenja internet servisa, i bilo koje usluge koje Društvo počne da pruža nakon datuma primene ovih Uslova;

„Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti“ će označavati uslugu posredovanja Društva koju ono pruža Nalogodavcu, na način bliže opisan u odeljku 3. Uslova;

„Usluga posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu“ će označavati uslugu Društva koju ono pruža Korisniku, na način bliže opisan u odredbi 4. Uslova;

„Stranica“ će označavati internet stranicu https://kredium.rs, sa svim sadržajima dostupnim na njoj.

2. Uslovi korišćenja Stranice

2.1. Kreiranjem naloga na Stranici, Korisnik prihvatata da ga, prilikom pristupanja sadržaju Stranice, odredbe ovog odeljka Uslova obavezuju bez ograničenja. Ukoliko Korisnik nije sa tim saglasan, potrebno je da deaktivira svoj korisnički nalog na Stranici i uzdržava se od pristupanja sadržajima Stranice. Međutim, u slučaju da Korisnik koristi bilo koje Usluge Društva, Korisnik neće biti oslobođen svojih obaveza iz ugovornog odnosa zaključenog s Društvom u pogledu pružanja tih Usluga prostom činjenicom da je deaktiviraio svoj korisnički nalog.

2.2. Stranica i njen ukupan sadržaj, uključujući bez ograničenja, tekstove, logotipe, grafička rešenja, slike i bilo koji drugi digitalni materijal koji se nalaze na Stranici, jesu autorsko delo i vlasništvo Društva ili su na Stranici postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

2.3. Zabranjena je svaka zloupotreba Stranice.

2.4. Zabranjen je svaki oblik javnog prikazivanja, prenošenja, menjanja, odnosno svaki oblik korišćenja bilo kog dela sadržaja Stranice, bez prethodne izričite pisane dozvole vlasnika predmetnog sadržaja na Stranici ili drugih vlasnika autorskih prava.

2.5. Korisnik će se uzdražavati od bilo kog narušavanja bilo kojih prava u vezi sa sadržajem na Stranici, a Društvo će zaštiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

2.6. Društvo proverava tačnost i potpunost svih podataka na Stranici sa dužnom pažnjom, ali uprkos naporima Društva da sadržaj na Stanici bude aktuelan potpun i tačan, Društvo ne jemči potpunost, ispravnost, aktuelnost i konstantnu dostupnost Stranice, i Korisnik je saglasan da se neće pouzdati u potpunost, ispravnost, aktuelnost sadržaja na Stranici. Korisnik je saglasan da se odgovornost Društva za eventualne greške i propuste u vezi sa sadržajem Stranice u celosti isključuje u meri dozvoljenoj zakonom, i da Društvo neće odgovarati za eventualnu štetu koja nastane usled navedenih grešaka i propusta. S tim u vezi, korišćenjem sadržaja Stranice, Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju usled korišćenja iste i prihvata da koristi sadržaj Stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

2.7. Kako bi koristio Usluge koje Društvo nudi putem Stranice, Korisnik će biti dužan da se registruje na Stranici, odnosno otvori svoj Korisnički nalog. Prilikom registracije, Korisnik će biti dužan da u registracionu formu dostupnu na Stranici unese tražene podatke, i da se u celosti pridržava svih zahteva u pogledu držanja pristupnih podataka u tajnosti, kako bi onemogućio pristup takvim podacima trećim neovlašćenim licima, u cilju izbegavanja zloupotreba. Ukoliko Korisnik, u bilo kom trenutku posumnja da je neovlašćeno treće lice saznalo takve podatke, dužan je da odmah obavesti Društvo i podatke odmah promeni. Ukoliko treća lica koriste nalog Korisnika uz saglasnost Korisnika, to ni na koji način neće osloboditi Korisnika odgovornosti i obaveza predviđenih ovim Uslovima. Društvo neće odgovarati za bilo koju štetu koja nastane kao posledica neadekvatnog čuvanja tajnosti pristupnih podataka od strane Korisnika.

2.8. Korisnik je u postupku kreiranja naloga, odnosno prilikom unošenja podataka, u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje izričitu saglasnost Društvu da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza i sprečavanja potencijalnih zloupotreba, pri čemu se na odnose Korisnika i Društva u pogledu zaštite podata u celosti primenjuje Politika privatnosti Društva, koja čini sastavni deo ovih Uslova, te se Korisnik saglašavanjem sa ovim Uslovima ujedno saglašava sa Politikom privatnosti i potvrđuje da ju je pročitao i razumeo.

2.9. Društvo se obavezuje da će svu dokumentaciju i podatke, uključujući i podatke o ličnosti dobijene od Korisnika upotrebiti isključivo u cilju izvršenja Usluge koju za Korisnika pruža (isključivo primera radi, za Korisnika za koga Društvo pruža Uslugu korišćenja internet servisa, podaci o ličnosti dobijeni od Korisnika će biti korišćeni isključivo radi zaključivanja ugovora o kreditu između Korisnikai banke) i da će sve informacije čuvati kao poslovnu tajnu. Obaveze iz ove odredbe ne prestaju prestankom važenja ovih Uslova i/ili ugovornog odnosa između Korisnika i Društva.

2.10. Društvo se obavezuje da će podatke o ličnosti Korisnika, odnosno trećih lica, a za potrebe izvršenja bilo koje Usluge, obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije br. 2016/679 (eng. the General Data Protection Regulation - GDPR) i ostalim važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

2.11. Društvo se obavezuje da podatke o ličnosti koje prikuplja u svrhe izvršenja Usluge neće obrađivati u druge svrhe, osim ukoliko obrada u druge svrhe nije propisana zakonom, kao i da će podatke obrađivati samo u obimu koji je potreban za izvršenje Usluge.

2.12. Pravni osnov obrade podataka je saglasnost Korisnika. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Saglasnost za obradu podataka Korisnik može opozvati u svakom trenutku.

2.13. Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnik potvrđuje da je saglasan i upoznat sa Politikom privatnosti koja se odnosi na pružanje Usluga, a koja uređuje pravni osnov, svrhu obrade podataka o ličnosti, prava lica na koja se podaci odnose i druge aspekte obrade podataka o ličnosti.

2.14. Društvo može u svakom trenutku, bez najave, da promeni sadržaj na Stranici ili da podešava rad Stranice, odnosno da ažurira celokupan sadržaj Stranice u skladu sa potrebama Društva ili zahtevima primenjivih propisa, te Društvo zadržava pravo na izmenu sadržaja Stranice u bilo kom trenutku. Ne postoji obaveza Društva da sadržaj na Stranici uvek drži aktuelnim, niti Društvo odgovara za posledice koje mogu da nastanu usled navedenih izmena.

2.15. Društvo ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost internet stranica trećih strana do kojih se može doći preko eksternih linkova prisutnih na Stranici, niti na bilo koji način garantuje za sadržaj internet stranica trećih strana.

2.16. Uprkos tome što Društvo ulaže najbolje napore da Stranicu štiti najsavremenijim metodama zaštite od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, Društvo ne garantuje njihovu potpunu odsutnost. Stoga, Društvo upućuje Korisnika na preduzimanje potrebnih mera zaštite kao što su npr. upotreba sopstvenih antivirus programa.

2.17. Komunikacija između Društva i Korisnika u vezi sa izvršavanjem prava i obaveza navedenih u ovim Uslovima, uključujući, bez ograničenja, u pogledu korišćenja Stranice ili Usluga, može se punovažno odvijati i elektronskim putem (putem elektronske pošte ili drugim sredstvima elektronske komunikacije).

3. Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

3.1. Pravni odnos Korisnika i Društva u pogledu Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti biće uređen posebnim ugovorom između Korisnika, kao nalogodavca i Društva, kao posrednika („Ugovor o posredovanju“), a u svakom slučaju će se smatrati da su ovi Uslovi sastavni deo takvog Ugovora o posredovanju, meri u kojoj su oni primenjivi na relevatni Ugovor o posredovanju. U slučaju da odredbe Ugovora o posredovanju i odredbe ovih Uslova na bilo koji način budu u koliziji, preimućstvo će imati odredbe Ugovora o posredovanju. Ovi uslovi primenjivaće se i na bilo koje fizičko ili pravno lice koje sa Društvom zaključi Ugovor o posredovanju, čak i kada takvo lice nije Korisnik, te se odredbe ovog odeljka uslova imaju smatrati primenjivim i na takva lica čak i kada odredba koristi izraz „Korisnik“.

3.2. Korisnik ovim putem potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je Društvo je upisano u Registar posrednika Republike Srbije pod rednim brojem 1227, na osnovu Rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. Rešenja: 46-00-332/2020-04 od dana 14. septembra 2020. godine.

3.3. Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti Društvo vrši na osnovu Ugovora o posredovanju, koji za predmet ima posredovanje u zaključenju ugovora o prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti, koji se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini.

3.4. Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se takav ugovor zaključuje. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor o posredovanju zaključen na period od godinu dana, a ukoliko ni jedan od ugovarača pisanim ili elektronskim putem ne izjavi da Ugovor o posredovanju po isteku tog roka neće ostati na snazi, 30 dana pre isteka perioda na koji je zaključen, Ugovor o posredovanju će se smatrati automatski produženim za dodatni period od još 12 meseci. Svaki od ugovarača u Ugovoru o posredovanju ima pravo da jednostrano bez navođenja posebnih razloga raskine Ugovor o posredovanju uz otkazni rok od 30 dana, ali je o tome dužan da pismeno ili elektronskim putem obavesti drugu stranu. Raskid ugovora o posredovanju proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja obaveštenja drugoj ugovornoj strani. Kod ekskluzivnog posredovanja iz odredbe 3.6. ovih Uslova, rok trajanja Ugovora o posredovanju se smatra bitnim elementom Ugovora o posredovanju i ne može biti raskinut pre isteka roka na koji je zaključen bez navođenja obrazloženih razloga, u suprotnom ima smatrati neosnovanim raskidom.

3.5. Korisnik, kao korisnik Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od navedenih lica na osnovu punomoćja koje je dato u zakonom propisanoj formi.

3.6. Korisnik se može obavezati, u okviru Ugovora o posredovanju, izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da, u ugovorenom roku, neće angažovati drugog posrednika, pored Društva, za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnošću. Ukoliko za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Korisnik zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću za koji je posredovao drugi posrednik (angažovan pored ekskluzivnog angažovanja Društva), dužan je da Društvu, na ime naknade štete, plati iznos ugovorene posredničke naknade.

3.7. Ponuda nepokretnosti Društva se zasniva na podacima koje je Društvo dobilo od Korisnika pisanim, elektronskim ili usmenim putem ili neposrednim opažanjem prilikom razgledanja nepokretnosti.

3.8. Korisnik svojim potpisom na Ugovoru o posredovanju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču potvrđuje da su podaci koje je dao Društvu u vezi sa predmetnom nepokretnošću u potpunosti tačni i istiniti.

3.9. Ukoliko je Korisnik već upoznat sa nepokretnošću koju mu je Društvo ponudilo, dužan je da bez odlaganja o tome obavesti Društvo.

3.10. Društvo se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju koji sa Korisnikom zaključuje, obavezuje:

a) Da sa Korisnikom zaključi Ugovor o posredovanju u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini;

b) Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Korisnikom lice koje bi sa njim pregovaralo, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet Ugovora o posredovanju;

c) Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet je predmet posredovanja;

d) Da osmisli i realizuje efikasnu prezentaciju date nepokretnosti na tržištu, posebno na Stranici, kao i da preduzima druge radnje koje prevazilaze okvire uobičajene prezentacije, koje moraju biti posebno ugovorene Ugovorom o posredovanju i za koje Društvo ima pravo na posebne, unapred iskazane naknade i/ili troškove;

e) Da omogući razgledanje nepokretnosti;

f) Da posreduje u pregovorima i nastoji da dovede do zaključivanja ugovora;

g) Da čuva podatke o ličnosti Korisnika i po pisanom nalogu Korisnika čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnošću ili s poslom za koji posreduje;

h) Da obavesti Korisnika o svim bitnim okolnostima koje se tiču predmetnog posla koje su mu poznate ili moraju biti poznate;

i) Da da Korisniku, kao nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

j) Da prisustvuje i obezbedi stručnu pomoć advokata u vezi sa izradom predugovora/ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti i ostale potrebne dokumentacije, pri čemu će takvo angažovanje advokata, kao i obaveza snošenja troškova takvog advokata uvek biti uređena Ugovorom o posredovanju.

k) Da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

3.11. Bez uticaja i dodatno u odnosu na odredbu 3.9, smatra se da je Društvo dovelo u vezu lice koje bi sa Korisnikom pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju ako je Korisniku omogućilo stupanje u vezu sa tim licem, a posebno ako je:

a) neposredno odvelo ili uputilo to lice ili Korisnika u razgledanje predmetne nepokretnosti;

b) organizovalo susret između Korisnika i lica radi pregovaranja o zaključenju pravnog posla koji je predmet Ugovora o posredovanju; ili

c) Korisniku saopštio ime, broj telefona ili imejl lica ovlašćenog za zaključenje pravnog posla ili mu saopštio tačnu lokaciju predmetne nepokretnosti.

3.12. Društvo ima pravo:

a) Da prisustvuje svakom razgledanju nepokretnosti preko svog predstavnika;

b) Da sve obaveze iz Ugovora o posredovanju, čija priroda to omogućava, izvršava elektronskim putem;

c) Da, uz saglasnost Korisnika, kao nalogodavca u svojstvu prodavca ili zakupodavca sa kojim je zaključen Ugovor o posredovanju, fotografiše i napravi video zapis nepokretnosti. Fotografije i video zapis Društvo može koristiti isključivo u svrhu marketinške prezentacije predmetne nepokretnosti.

3.13. Korisnik se, u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, obavezuje:

a) Da obavesti Društvo o svim okolnostima bitnim za obavljanje posredovanja;

b) Da Društvu omogući uvid u originalne isprave na osnovu kojih dokazuje svoja prava na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, odnosno da upozori Društvo na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

c) Da obavesti Društvo o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a naročito o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom i to u roku od 24 časova od nastale promene;

d) Da preda Društvu overene kopije svih isprava kojima dokazuje svoje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja;

e) Da Društvu prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju preda fotokopiju ličnog dokumenta-lične karte ili pasoša ili izvod sa čitača lične karte, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra u slučaju da je Korisnik pravno lice.

f) Da, na zahtev Društva, pismeno ili elektronskim putem, potvrdi da ga je Društvo dovelo u vezu sa zainteresovanim licem za zaključenje posredovanog pravnog posla, odnosno da ga je Društvo upoznalo sa predmetnom nepokretnošću i njenim karakteristikama;

g) Da Društvo obavesti o nameravanom zaključenju predugovora, odnosno ugovora o prodaji ili zakupu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu i to najkasnije jedan dan pre potvrde (solemnizacije) kod javnog beležnika, ili zaključenja takvog ugovora, kao i da mu najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja takvog ugovora dostavi kopiju zaključenog ugovora;

h) Da osigura Društvu i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

i) Da obavesti Društvo o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, strukturi i dr;

j) Da isplati Drštvu ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Društvu druge troškove nastale tokom posredovanja;

k) Da odmah obavesti Društvo da je lice koje je posredstvom Društva gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez Društva zaključi predugovor/ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Društva.

3.14. Društvo stiče pravo na posredničku naknadu iz Ugovora o posredovanju kada Korisnik zaključi predugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a ukoliko se predugovor ne zaključuje, Društvo stiče pravo na posredničku naknadu kada Korisnik zaključi ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu. Naknadni odustanak strana u takvom predugovoru od zaključenja glavnog ugovora nema uticaja na obavezu izmirenja ostvarene posredničke naknade.

3.15. Društvo ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovra odnosno ugovora za koji je posredovao, sve u skladu sa prethodim stavom.

3.16. Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Društva, biće utvrđeni Ugovorom o posredovanju.

3.17. Društvo može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju. Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz katastra i slično), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Korisnik, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

3.18. Društvo ne snosi odgovornosti u slučaju ništavosti posredovanog pravnog posla (ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti), i u tom slučaju Društvo ne gubi pravo na posredničku naknadu ukoliko mu uzrok ništavosti tokom posredovanja nije bio poznat, niti mu je prema okolnostima slučaja mogao biti poznat.

3.19. Pravo na posredničku naknadu pripada Društvu i u slučaju kada Korisnik u roku od 12 meseci od dana isteka ili raskida Ugovora o posredovanju zaključi predugovor ili ugovor o prometu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društ