OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA KREDIUM DOO OD DANA 27.02.2024.

1. Definicije

1.1. U ovim Opštim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) definisani izraz:

„Banka“ će označavati poslovnu banku ili poslovne banke s kojima Društvo ima zaključen ugovor o saradnji usmeren ka pružanju Usluge posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu, na način bliže opisan u odeljku 4. ovih Uslova.

„Društvo“ će označavati privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd, PIB: 111989076, matični broj: 21586811;

„Korisnik“ će označavati svako fizičko lice koje kreira korisnički nalog na Stranici bez obzira na to da li koristi bilo koje Usluge koje Društvo nudi putem Stranice;

„Nalogodavac“ će označavati fizičko ili pravno lice kome Društvo pruža Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u skladu sa Ugovorom o posredovanju;

„Ugovor o posredovanju“ će označavati ugovor koji Društvo zaključuje sa Nalogodavcem u cilju pružanja Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti;

„Uslovi“ će označavati ove Opšte uslove poslovanja, sa svim njegovim sastavnim delovima i prilozima, te budućim izmenama i dopunama;

„Usluge“ će označavati bilo koje i sve usluge koje Društvo može pružati Korisnicima ili trećim licima, uključujući, bez ograničenja Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, Uslugu korišćenja internet servisa, i bilo koje usluge koje Društvo počne da pruža nakon datuma primene ovih Uslova;

„Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti“ će označavati uslugu posredovanja Društva koju ono pruža Nalogodavcu, na način bliže opisan u odeljku 3. Uslova;

„Usluga posredovanja za zaključenje ugovora o kreditu“ će označavati uslugu Društva koju ono pruža Korisniku, na način bliže opisan u odredbi 4. Uslova;

„Stranica“ će označavati internet stranicu https://kredium.rs, sa svim sadržajima dostupnim na njoj.

2. Uslovi korišćenja Stranice

2.1. Kreiranjem naloga na Stranici, Korisnik prihvatata da ga, prilikom pristupanja sadržaju Stranice, odredbe ovog odeljka Uslova obavezuju bez ograničenja. Ukoliko Korisnik nije sa tim saglasan, potrebno je da deaktivira svoj korisnički nalog na Stranici i uzdržava se od pristupanja sadržajima Stranice. Međutim, u slučaju da Korisnik koristi bilo koje Usluge Društva, Korisnik neće biti oslobođen svojih obaveza iz ugovornog odnosa zaključenog s Društvom u pogledu pružanja tih Usluga prostom činjenicom da je deaktiviraio svoj korisnički nalog.

2.2. Stranica i njen ukupan sadržaj, uključujući bez ograničenja, tekstove, logotipe, grafička rešenja, slike i bilo koji drugi digitalni materijal koji se nalaze na Stranici, jesu autorsko delo i vlasništvo Društva ili su na Stranici postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

2.3. Zabranjena je svaka zloupotreba Stranice.

2.4. Zabranjen je svaki oblik javnog prikazivanja, prenošenja, menjanja, odnosno svaki oblik korišćenja bilo kog dela sadržaja Stranice, bez prethodne izričite pisane dozvole vlasnika predmetnog sadržaja na Stranici ili drugih vlasnika autorskih prava.

2.5. Korisnik će se uzdražavati od bilo kog narušavanja bilo kojih prava u vezi sa sadržajem na Stranici, a Društvo će zaštiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

2.6. Društvo proverava tačnost i potpunost svih podataka na Stranici sa dužnom pažnjom, ali uprkos naporima Društva da sadržaj na Stanici bude aktuelan potpun i tačan, Društvo ne jemči potpunost, ispravnost, aktuelnost i konstantnu dostupnost Stranice, i Korisnik je saglasan da se neće pouzdati u potpunost, ispravnost, aktuelnost sadržaja na Stranici. Korisnik je saglasan da se odgovornost Društva za eventualne greške i propuste u vezi sa sadržajem Stranice u celosti isključuje u meri dozvoljenoj zakonom, i da Društvo neće odgovarati za eventualnu štetu koja nastane usled navedenih grešaka i propusta. S tim u vezi, korišćenjem sadržaja Stranice, Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju usled korišćenja iste i prihvata da koristi sadržaj Stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

2.7. Kako bi koristio Usluge koje Društvo nudi putem Stranice, Korisnik će biti dužan da se registruje na Stranici, odnosno otvori svoj Korisnički nalog. Prilikom registracije, Korisnik će biti dužan da u registracionu formu dostupnu na Stranici unese tražene podatke, i da se u celosti pridržava svih zahteva u pogledu držanja pristupnih podataka u tajnosti, kako bi onemogućio pristup takvim podacima trećim neovlašćenim licima, u cilju izbegavanja zloupotreba. Ukoliko Korisnik, u bilo kom trenutku posumnja da je neovlašćeno treće lice saznalo takve podatke, dužan je da odmah obavesti Društvo i podatke odmah promeni. Ukoliko treća lica koriste nalog Korisnika uz saglasnost Korisnika, to ni na koji način neće osloboditi Korisnika odgovornosti i obaveza predviđenih ovim Uslovima. Društvo neće odgovarati za bilo koju štetu koja nastane kao posledica neadekvatnog čuvanja tajnosti pristupnih podataka od strane Korisnika.

2.8. Korisnik je u postupku kreiranja naloga, odnosno prilikom unošenja podataka, u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje izričitu saglasnost Društvu da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza i sprečavanja potencijalnih zloupotreba, pri čemu se na odnose Korisnika i Društva u pogledu zaštite podata u celosti primenjuje Politika privatnosti Društva, koja čini sastavni deo ovih Uslova, te se Korisnik saglašavanjem sa ovim Uslovima ujedno saglašava sa Politikom privatnosti i potvrđuje da ju je pročitao i razumeo.

2.9. Društvo se obavezuje da će svu dokumentaciju i podatke, uključujući i podatke o ličnosti dobijene od Korisnika upotrebiti isključivo u cilju izvršenja Usluge koju za Korisnika pruža (isključivo primera radi, za Korisnika za koga Društvo pruža Uslugu korišćenja internet servisa, podaci o ličnosti dobijeni od Korisnika će biti korišćeni isključivo radi zaključivanja ugovora o kreditu između Korisnikai banke) i da će sve informacije čuvati kao poslovnu tajnu. Obaveze iz ove odredbe ne prestaju prestankom važenja ovih Uslova i/ili ugovornog odnosa između Korisnika i Društva.

2.10. Društvo se obavezuje da će podatke o ličnosti Korisnika, odnosno trećih lica, a za potrebe izvršenja bilo koje Usluge, obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije br. 2016/679 (eng. the General Data Protection Regulation - GDPR) i ostalim važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

2.11. Društvo se obavezuje da podatke o ličnosti koje prikuplja u svrhe izvršenja Usluge neće obrađivati u druge svrhe, osim ukoliko obrada u druge svrhe nije propisana zakonom, kao i da će podatke obrađivati samo u obimu koji je potreban za izvršenje Usluge.

2.12. Pravni osnov obrade podataka je saglasnost Korisnika. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Saglasnost za obradu podataka Korisnik može opozvati u svakom trenutku.

2.13. Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnik potvrđuje da je saglasan i upoznat sa Politikom privatnosti koja se odnosi na pružanje Usluga, a koja uređuje pravni osnov, svrhu obrade podataka o ličnosti, prava lica na koja se podaci odnose i druge aspekte obrade podataka o ličnosti.

2.14. Društvo može u svakom trenutku, bez najave, da promeni sadržaj na Stranici ili da podešava rad Stranice, odnosno da ažurira celokupan sadržaj Stranice u skladu sa potrebama Društva ili zahtevima primenjivih propisa, te Društvo zadržava pravo na izmenu sadržaja Stranice u bilo kom trenutku. Ne postoji obaveza Društva da sadržaj na Stranici uvek drži aktuelnim, niti Društvo odgovara za posledice koje mogu da nastanu usled navedenih izmena.

2.15. Društvo ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost internet stranica trećih strana do kojih se može doći preko eksternih linkova prisutnih na Stranici, niti na bilo koji način garantuje za sadržaj internet stranica trećih strana.

2.16. Uprkos tome što Društvo ulaže najbolje napore da Stranicu štiti najsavremenijim metodama zaštite od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, Društvo ne garantuje njihovu potpunu odsutnost. Stoga, Društvo upućuje Korisnika na preduzimanje potrebnih mera zaštite kao što su npr. upotreba sopstvenih antivirus programa.

2.17. Komunikacija između Društva i Korisnika u vezi sa izvršavanjem prava i obaveza navedenih u ovim Uslovima, uključujući, bez ograničenja, u pogledu korišćenja Stranice ili Usluga, može se punovažno odvijati i elektronskim putem (putem elektronske pošte ili drugim sredstvima elektronske komunikacije).

3. Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

3.1. Pravni odnos Korisnika i Društva u pogledu Usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti biće uređen posebnim ugovorom između Korisnika, kao nalogodavca i Društva, kao posrednika („Ugovor o posredovanju“), a u svakom slučaju će se smatrati da su ovi Uslovi sastavni deo takvog Ugovora o posredovanju, meri u kojoj su oni primenjivi na relevatni Ugovor o posredovanju. U slučaju da odredbe Ugovora o posredovanju i odredbe ovih Uslova na bilo koji način budu u koliziji, preimućstvo će imati odredbe Ugovora o posredovanju. Ovi uslovi primenjivaće se i na bilo koje fizičko ili pravno lice koje sa Društvom zaključi Ugovor o posredovanju, čak i kada takvo lice nije Korisnik, te se odredbe ovog odeljka uslova imaju smatrati primenjivim i na takva lica čak i kada odredba koristi izraz „Korisnik“.

3.2. Korisnik ovim putem potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je Društvo je upisano u Registar posrednika Republike Srbije pod rednim brojem 1227, na osnovu Rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. Rešenja: 46-00-332/2020-04 od dana 14. septembra 2020. godine.

3.3. Uslugu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti Društvo vrši na osnovu Ugovora o posredovanju, koji za predmet ima posredovanje u zaključenju ugovora o prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti, koji se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini.

3.4. Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se takav ugovor zaključuje. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor o posredovanju zaključen na period od godinu dana, a ukoliko ni jedan od ugovarača pisanim ili elektronskim putem ne izjavi da Ugovor o posredovanju po isteku tog roka neće ostati na snazi, 30 dana pre isteka perioda na koji je zaključen, Ugovor o posredovanju će se smatrati automatski produženim za dodatni period od još 12 meseci. Svaki od ugovarača u Ugovoru o posredovanju ima pravo da jednostrano bez navođenja posebnih razloga raskine Ugovor o posredovanju uz otkazni rok od 30 dana, ali je o tome dužan da pismeno ili elektronskim putem obavesti drugu stranu. Raskid ugovora o posredovanju proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja obaveštenja drugoj ugovornoj strani. Kod ekskluzivnog posredovanja iz odredbe 3.6. ovih Uslova, rok trajanja Ugovora o posredovanju se smatra bitnim elementom Ugovora o posredovanju i ne može biti raskinut pre isteka roka na koji je zaključen bez navođenja obrazloženih razloga, u suprotnom ima smatrati neosnovanim raskidom.

3.5. Korisnik, kao korisnik Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od navedenih lica na osnovu punomoćja koje je dato u zakonom propisanoj formi.

3.6. Korisnik se može obavezati, u okviru Ugovora o posredovanju, izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da, u ugovorenom roku, neće angažovati drugog posrednika, pored Društva, za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnošću. Ukoliko za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Korisnik zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću za koji je posredovao drugi posrednik (angažovan pored ekskluzivnog angažovanja Društva), dužan je da Društvu, na ime naknade štete, plati iznos ugovorene posredničke naknade.

3.7. Ponuda nepokretnosti Društva se zasniva na podacima koje je Društvo dobilo od Korisnika pisanim, elektronskim ili usmenim putem ili neposrednim opažanjem prilikom razgledanja nepokretnosti.

3.8. Korisnik svojim potpisom na Ugovoru o posredovanju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču potvrđuje da su podaci koje je dao Društvu u vezi sa predmetnom nepokretnošću u potpunosti tačni i istiniti.

3.9. Ukoliko je Korisnik već upoznat sa nepokretnošću koju mu je Društvo ponudilo, dužan je da bez odlaganja o tome obavesti Društvo.

3.10. Društvo se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju koji sa Korisnikom zaključuje, obavezuje:

a) Da sa Korisnikom zaključi Ugovor o posredovanju u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini;

b) Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Korisnikom lice koje bi sa njim pregovaralo, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet Ugovora o posredovanju;

c) Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet je predmet posredovanja;

d) Da osmisli i realizuje efikasnu prezentaciju date nepokretnosti na tržištu, posebno na Stranici, kao i da preduzima druge radnje koje prevazilaze okvire uobičajene prezentacije, koje moraju biti posebno ugovorene Ugovorom o posredovanju i za koje Društvo ima pravo na posebne, unapred iskazane naknade i/ili troškove;

e) Da omogući razgledanje nepokretnosti;

f) Da posreduje u pregovorima i nastoji da dovede do zaključivanja ugovora;

g) Da čuva podatke o ličnosti Korisnika i po pisanom nalogu Korisnika čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnošću ili s poslom za koji posreduje;

h) Da obavesti Korisnika o svim bitnim okolnostima koje se tiču predmetnog posla koje su mu poznate ili moraju biti poznate;

i) Da da Korisniku, kao nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

j) Da prisustvuje i obezbedi stručnu pomoć advokata u vezi sa izradom predugovora/ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti i ostale potrebne dokumentacije, pri čemu će takvo angažovanje advokata, kao i obaveza snošenja troškova takvog advokata uvek biti uređena Ugovorom o posredovanju.

k) Da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

3.11. Bez uticaja i dodatno u odnosu na odredbu 3.9, smatra se da je Društvo dovelo u vezu lice koje bi sa Korisnikom pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju ako je Korisniku omogućilo stupanje u vezu sa tim licem, a posebno ako je:

a) neposredno odvelo ili uputilo to lice ili Korisnika u razgledanje predmetne nepokretnosti;

b) organizovalo susret između Korisnika i lica radi pregovaranja o zaključenju pravnog posla koji je predmet Ugovora o posredovanju; ili

c) Korisniku saopštio ime, broj telefona ili imejl lica ovlašćenog za zaključenje pravnog posla ili mu saopštio tačnu lokaciju predmetne nepokretnosti.

3.12. Društvo ima pravo:

a) Da prisustvuje svakom razgledanju nepokretnosti preko svog predstavnika;

b) Da sve obaveze iz Ugovora o posredovanju, čija priroda to omogućava, izvršava elektronskim putem;

c) Da, uz saglasnost Korisnika, kao nalogodavca u svojstvu prodavca ili zakupodavca sa kojim je zaključen Ugovor o posredovanju, fotografiše i napravi video zapis nepokretnosti. Fotografije i video zapis Društvo može koristiti isključivo u svrhu marketinške prezentacije predmetne nepokretnosti.

3.13. Korisnik se, u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, obavezuje:

a) Da obavesti Društvo o svim okolnostima bitnim za obavljanje posredovanja;

b) Da Društvu omogući uvid u originalne isprave na osnovu kojih dokazuje svoja prava na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, odnosno da upozori Društvo na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

c) Da obavesti Društvo o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a naročito o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom i to u roku od 24 časova od nastale promene;

d) Da preda Društvu overene kopije svih isprava kojima dokazuje svoje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja;

e) Da Društvu prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju preda fotokopiju ličnog dokumenta-lične karte ili pasoša ili izvod sa čitača lične karte, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra u slučaju da je Korisnik pravno lice.

f) Da, na zahtev Društva, pismeno ili elektronskim putem, potvrdi da ga je Društvo dovelo u vezu sa zainteresovanim licem za zaključenje posredovanog pravnog posla, odnosno da ga je Društvo upoznalo sa predmetnom nepokretnošću i njenim karakteristikama;

g) Da Društvo obavesti o nameravanom zaključenju predugovora, odnosno ugovora o prodaji ili zakupu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu i to najkasnije jedan dan pre potvrde (solemnizacije) kod javnog beležnika, ili zaključenja takvog ugovora, kao i da mu najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja takvog ugovora dostavi kopiju zaključenog ugovora;

h) Da osigura Društvu i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

i) Da obavesti Društvo o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, strukturi i dr;

j) Da isplati Drštvu ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Društvu druge troškove nastale tokom posredovanja;

k) Da odmah obavesti Društvo da je lice koje je posredstvom Društva gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez Društva zaključi predugovor/ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Društva.

3.14. Društvo stiče pravo na posredničku naknadu iz Ugovora o posredovanju kada Korisnik zaključi predugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a ukoliko se predugovor ne zaključuje, Društvo stiče pravo na posredničku naknadu kada Korisnik zaključi ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu. Naknadni odustanak strana u takvom predugovoru od zaključenja glavnog ugovora nema uticaja na obavezu izmirenja ostvarene posredničke naknade.

3.15. Društvo ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovra odnosno ugovora za koji je posredovao, sve u skladu sa prethodim stavom.

3.16. Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Društva, biće utvrđeni Ugovorom o posredovanju.

3.17. Društvo može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju. Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz katastra i slično), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Korisnik, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

3.18. Društvo ne snosi odgovornosti u slučaju ništavosti posredovanog pravnog posla (ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti), i u tom slučaju Društvo ne gubi pravo na posredničku naknadu ukoliko mu uzrok ništavosti tokom posredovanja nije bio poznat, niti mu je prema okolnostima slučaja mogao biti poznat.

3.19. Pravo na posredničku naknadu pripada Društvu i u slučaju kada Korisnik u roku od 12 meseci od dana isteka ili raskida Ugovora o posredovanju zaključi predugovor ili ugovor o prometu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu za vreme trajanja Ugovora o posredovanju. Pravo na posredničku naknadu pripada Posredniku i u slučaju kada Korisnik u roku od mesec dana od dana isteka ili raskida Ugovora o posredovanju zaključi predugovor ili ugovor o zakupu sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu za vreme trajanja Ugovora o posredovanju.

3.20. Društvo naplaćuje naknadu za uslugu posredovanja samo od Nalogodavca, odnosno od lica sa kojim ima zaključen Ugovor o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

3.21. Korisnik koji je sa Društvom zaključio Ugovor o posredovanju je obavezan da posredničku naknadu isplati Društvu, ako mu je ono prvo omogućilo razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno ako ga je ono prvo upoznalo sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Korisnik, kao nalogodavac u svojstvu kupca ili zakupca razgledalo predmetnu nepokretnost posredstvom drugog posrednika ili sam, pre nego što mu je Društvo istu pokazalo, obavezan je da o tome odmah upozna Društvo, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Društva.

3.22. Društvo, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Korisnikom u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koje je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno za potposredinka obavlja poslove posredovanja.

3.23. Društvo može ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Korisnik sa tim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz Ugovora o posredovanju, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora. Društvo je dužno da kopiju ugovora o potposredovanju dostavi Korisniku u roku od tri dana od dana zaključenja Ugovora o potposredovanju.

3.24. Društvo ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju nesavesnog postupanja Korisnika i postupanja Korisnika suprotnog obavezama iz Ugovora o posredovanju i ovih Uslova. Ukoliko Korisnik bez znanja i učešća Društva zaključi predugovor ili ugovor o prometu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu, dužan je da Društvu isplati ugovornu kaznu u iznosu od tri posto od ugovorene kupoprodajne cene predmetne nekretnine i to u roku od pet dana od dana kada je Korisnik primio zahtev Društva za plaćanje ugovorne kazne. Smatra se da je pravo Društva na posredničku naknadu izigrano u slučaju da Korisnik bez znanja i učešća Društva zaključi predugovor ili ugovor o prometu nepokretnosti i sa srodnicima lica sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu (deca, vanbračni ili bračni supružnik, njegovi roditelji i roditelji bračnog druga, braća i sestre) ili sa licima koja su bila sa njim na razgledanju nepokretnosti ili sa društvom čiji je osnivač ili član to lice, pa je u tom slučaju takođe dužan je da Društvu isplati ugovornu kaznu u visini od tri posto od ugovorene kupoprodajne cene predmetne nekretnine i to u roku od pet dana od dana kada je Korisnik primio zahtev Društva za plaćanje ugovorne kazne. Ukoliko Korisnik bez znanja i učešća Društva zaključi ugovor o zakupu sa licem sa kojim ga je Društvo dovelo u vezu, dužan je da Društvu isplati 50% (slovima: pedeset posto) od ugovorene mesečne zakupnine i to u roku od pet dana od dana kada je Korisnik primio zahtev Društva za plaćanje ugovorne kazne.

3.25. Društvo u obavljanju posredovanja u skladu sa Ugovorom o posredovanju mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika. Društvo odgovara Korisniku za štetu koja nastane usled neispunjenja obaveza koje je Društvo preuzelo Ugovorom o posredovanju i ovim Uslovima. Društvo ne odgovara Korisniku za štetu koju mu je prouzrokovala druga ugovorna strana u posredovanom ugovoru i ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u ugovoru prometu ili zakupu nepokretnosti, koje su međusobno preuzele zaključenjem posredovanog pravnog posla tj. predugovora, odnosno ugovora. Društvo ne odgovara za kvalitativne i kvantitativne nedostatke nepokretnosti koja je predmet posredovanja, niti za eventualne skrivene mane, osim u slučaju da ga je Korisnik pismenim putem izvestio o postojanju skrivenih mana, a Društvo o skrivenoj mani nije obavestio kupca, odnosno zakupca nepokretnosti Korisnika.

4. Usluga korišćenja internet servisa

4.1. Usluga korišćenja internet servisa podrazumeva korišćenje internet servisa od strane Korisnika, koji servis se nalazi na internet domenu kredium.rs (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža Društvo.

4.2. Pristupom i korišćenjem Servisa, Korisnici pristaju na Uslove. Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi.

4.3. Servis nije zamena za bankarsku ili savetodavnu uslugu koju pružaju specijalizovane institucije. Društvo ni na koji način ne utiče na sadržaj koji putem Servisa eventualno dostave Korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

4.4. Servis je namenjen da Korisnicima pruži sve potrebne informacije, detaljnije pojasni bankarsku terminologiju, odgovori na sva pitanja o finansiranju i potrebnoj dokumentaciji za zaključenje ugovora o kreditu sa poslovnim bankama.

4.5. Sve informacije i sadržaj koji Korisnici dostavljaju putem Servisa, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo Korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost.

4.6. Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Društvo ne može biti odgovorno za ponašanje drugih Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

4.7. Korisnik koji se opredeli za korišćenje Servisa, popunjavanjem i podnošenjem online upitnika u vezi sa Uslugom korišćenja internet servisa dostupnog na Stranici („Zahtev“), saglasan je da će u celosti i bez ograničenja biti obavezan ovim Uslovima, te potvrđuje da je saglasan da njegovi odnosi sa Društvom u pogledu Usluge korišćenja internet servisa budu regulisani ovim Uslovima. Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik pristaje na činjenicu da je sa Društvom u ugovornom odnosu koji u celosti uređuju ovi Uslovi. Takav ugovorni odnos trajaće do datuma na koji je Korisnik zaključio ugovor o kreditu sa poslovnom bankom, ili do datuma na koji Korisnik izričito, putem imejla, od Društva zahteva da Društvo obustavi pružanje Usluge korišćenja internet servisa, pri čemu takav zahtev neće uticati na obaveze Korisnika koje je do trenutka tog zahteva Korisnik preuzeo. Dodatno, i bez uticaja na prethodnu odredbu, Korisnik ima pravo da оdustane od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana podnošenja Zahteva. Korisnik je dužan da o odustanku od ugovora obavesti Društvo pisanim putem - dostavljanjem izjave o odustanku na e-mail adresu Društva info@kredium.rs, a Društvo je dužno da ga o prijemu izjave bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Društvu. Protekom roka od 14 dana prestaje pravo Korisnika na odustanak od ugovora. Korisnik daje izričitu saglasnost Društvu da odmah po podnošenju Zahteva, Društvo može da započne izvršenje Usluge korišćenje internet servisa i potvrđuje da zna da gubi i nema pravo da odustane od ugovora u slučaju pružanja takve usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena. Drušvo može raskinuti ugovorni odnos u bilo kom trenutku nakon što Korisnik podnese Zahtev, i to bez ostavljanja roka za nastup raskida, u slučaju da Korisnik krši obaveze predviđene ovim Uslovima.

4.8. Društvo u okviru svoje profesionalne delatnosti sarađuje sa određenim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji sa kojima ima zaključen ugovor kojima se takva saradnja uređuje. Posredstvom takvih ugovora sa poslovnim bankama, a po zahtevu Korisnika, Društvo pruža Korisniku Uslugu korišćenja internet servisa, i to tako što od banaka s kojima ima ugovorni odnos pribavlja neposredno ili putem web sajta informacije koje te banke pružaju, a koje mogu biti relevantne za zaključenje ugovornog odnosa banke i Korisnika. Društvo nema obavezu da pribavlja takve informacije od banaka s kojima nije u ugovornom odnosu o saradnji za svrhe Usluge korišćenja internet servisa. Korisnik potvrđuje da je svestan da Društvo nije banka, te ne daje i ne odobrava kredite niti posreduje u njihovom odobravanje, niti snosi odgovornost ukoliko banka sa Korisnikom ne zaključi ugovor o kreditu ili ukoliko dođe do odstupanja u informacijama o poslovnoj ponudi banke u odnosu na one preliminarno prikupljene od strane Društva za potrebe pružanja Usluge korišćenja internet servisa. Takođe, Korisnik potvrđuje da je svestan i saglasan, da će odluka o tome da li će, i sa kojom će bankom stupiti u pravni odnos u pogledu kredita biti isključivo njegova odluka, te da Društvo ne pruža Korisniku usluge savetovanja niti posredovanja u pogledu izbora banaka kao davalaca kredita, niti će Korisnik svoju odluku zasnivati na bilo kojoj informaciji koju od Društva dobije.

4.9. Društvo se obavezuje da preduzima sledeće radnje u cilju realizacije Usluge korišćenja internet servisa:

(a) Da prema prethodno pribavljenim informacijama i zahtevima Korisnika koje će isti dati popunjavanjem i podnošenjem online upitnika u vezi sa Uslugom korišćenja internet servisa dostupnog na Stranici, u ime i za račun korisnika od Banaka pribavi prelimirane informacije o raspoloživoj poslovnoj ponudi Banaka (primera radi, iznos kredita, iznos učešća, rok otplate-period na koji se kredit odobrava, kamatna stopa, naknade, troškovi i dr.). Korisnik se ovim putem saglašava da takve informacije primi i direktno od Banke, pa je saglasan da Društvo u takvim situacijama neće biti obavezano ovim stavom, i Korisnik će, u takvom slučaju dalju komunikaciju nastaviti sa Bankom, bez učešća Društva;

(b) Da Korisniku dostavi dobijene informacije prikupljene od Banaka, na osnovu kojih Korisnik, isključivo samostalno, vrši izbor Banke kod koje želi da aplicira/podnese zahtev za odobravanje kredita;

(c) Da na zahtev Korisnika, istom pruži dodatnu tehničku (ali ne savetodavnu ili posredničku) pomoć i podršku u pogledu razjašnjenja informacija o poslovnoj ponudi Banaka, kao i tehničku pomoć i podršku u komunikaciji sa ovlašćenim licem odabrane Banke, pri čemu se Korisnik saglašava da se pružanje takve pomoći i podrške nikako neće smatrati od uticaja za samostalni odabir Banke s kojom će Korisnik konačno zaključiti ugovor o kreditu, niti će se smatrati uslugom posredovanja u poslovnom odnosu Korisnika i bilo koje Banke;

(d) Nakon što Korisnik samostalno izabere Banku kod koje želi da podnese zahtev za odobravanje kredita, Društvo se obavezuje da omogući, putem korišćenja internet Servisa uspostavljanje kontakta Korisnika i kontakt osobe/ovlašćenog lica Banke sa kojim će Korisnik dalje komunicirati te pregovarati radi zaključenja ugovora o kreditu.

4.10. Društvo ima pravo daa u svrhu realizacije Usluge korišćenja internet servisa zahteva od Korisnika dodatne informacije i podatke.

4.11. Korisnik ovlašćuje Društvo da u njegovo ime i za njegov račun, a putem pružanja Usluge korišćenja internet servisa sarađuje sa Bankama, pribavlja preliminarne informacije o poslovnoj ponudi Banaka, te daje izričitu saglasnost Društvu da može u cilju realizacije ugovornih obaveza dostavljati lične i druge podatke i informacije Bankama i eventualno drugim institucijama, a radi pribavljanja preliminarnih informacija o poslovnoj ponudi Banaka u svrhu informisanja Korisinika o takvoj ponudi, u skladu sa odredbama ovih Uslova koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

4.12. Korisnik se obavezuje da preduzima sledeće radnje u cilju realizacije predmeta ugovora:

(a) Da Društvu dostavi tačne i potpune informacije o svim činjenicama koje su od značaja za podnošenje zahteva za dostavljanje preliminarnih informacija o poslovnoj ponudi Banaka (uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće podatke: o materijalnom stanju Korisnika, visini zarade i materijalnim obavezama koje ga terete, podatke o visini kredita za koji želi da aplicira, podatke o visini učešća, sredstvima obezbeđenja, podatke o nekretnini za koju se uzima stambeni kredit, kao i druge podatke koje Banka ili druge institucije mogu zatražiti radi dostavljanja preliminarnih informacija o ponudi Banaka);

(b) Da Društvu blagovremeno i u traženoj formi dostavlja potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za dobijanje preliminarnih informacija o ponudi Banaka. Korisnik će sve podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju Usluge dostavljati Društvu i stavljati mu istu na raspolaganje na način koji će Društvu omogućiti nesmetan rad i izvršavanje obaveze prema Korisniku.

4.13. Usluga korišćenja internet servisa je besplatna za Korisnika, odnosno Društvo NE naplaćuje od Korisnika naknadu za izvršenu takvu uslugu. Društvo ima pravo da naplati naknadu od Banke u skladu sa ugovorima koje Društvo ima sa Bankom u pogledu usluga internet servisa koje Društvo pruža.

4.14. Korišćenje Usluga internet servisa ni na koji način neće imati uticaj na bilo koje obaveze koje Korisnik može imati u odnosu koji uspostavi ili namerava da uspostavi sa Bankom o čijoj je ponudi informisan putem Usluge internet Servisa, te je u obavezi da snosi sve stvarne troškove i naknade koje su neophodne radi pribavljanja dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje kredita, kao i troškove i naknade koje su neophodne radi zaključenja ugovora o kreditu i puštanja kredita u tečaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na: troškove procene nepokretnosti, troškove pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa, troškove pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti, troškove overe predugovora i ugovora o kupoprodaji, troškove overe založne izjave i upisa hipoteke, troškove pribavljanja menica, troškovi polise osiguranja imovine i dr).

4.15. U pogledu pružanja Usluge korišćenja internet servisa, Društvo je obavezano odredbama o poslovnoj tajni i zaštiti podataka o ličnosti iz odeljka 2 ovih Uslova, te Politikom privatnosti Društva.7

5. Cenovnik

5.1. U nastavku su dati isljučivo indikativni iznosi naknada za Usluge posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Korisnik je saglasan da će cene usluga Društva u svakom slučaju biti određene Ugovorom o posredovanju, te je saglasan da se neće pouzdati u navedene indikativne iznose i smatrati ti ih ponudom Društva u pogledu iznosa naknada.

5.2. Sve naknade biće plaćanje isključivo u dinarima, na račun koji Društvo drži kod poslovne banke u Srbiji.

Indikativni cenovnik za posredovanje u prometu nepokretnosti

Tip prodavca Provizija za prodavca Provizija za kupca Rok plaćanja Napomena
Pravno lice 2% ugovorene cene 0% ugovorene cene Predugovor/ugovor
Fizičko lice 2% ugovorene cene 2% ugovorene cene Predugovor/ugovor
Fizičko lice 1.3% ugovorene cene 2% ugovorene cene Predugovor/ugovor

Indikativni cenovnik za posredovanje u izdavanju nepokretnosti

Opis Iznos Plaća Nalogodavac Rok plaćanja
Izdavanje - provizija 50% od iznosa prve mesečne zakupnine Zakupodavac Ugovor o zakupu
Zakup - provizija 50% od iznosa prve mesečne zakupnine Zakupac Ugovor o zakupu

6. Završne odredbe

6.1. Ovi Uslovi zasnovani su, i tumače se u skladu sa pravom Republike Srbije. Sve eventualne sporove u vezi izvršenja Usluga ili uslovima korišćenja Stranice, Društvo i Korisnik pokušaće da reše sporazumno, a ako to ne bude moguće za rešavanje nastalog spora biće nadležan sud u Beogradu. Društvo i Korisnik saglasni su da će se u slučaju spora primenjivati materijalno i procesno pravo Republike Srbije kao merodavno.

6.2. Na odnose između Klijenta i Društva koji nisu uređeni ovim Uslovima i Opštim uslovima poslovanja privrednog društva Kredium doo, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevatnih propisa Republike Srbije.

6.3. Sve naknadne izmene i dopune ovih Uslova moraju biti objavljene na Stranici, uz naznaku datuma poslednjeg ažuriranja. Društvo će biti dužno da Korisnika putem elektronske pošte obavesti o izmenama i/ili dopunama ovih Uslova elektronskom poštom, a ukoliko Korisnik sa takvim izmenjenim ili dopunjenim Uslovima nije saglasan, biće dužan da o tome putem elektronske pošte obavesti Društvo, te deaktivira svoj Korisnički nalog sa Stranice. U slučaju takve nesaglasnosti Korisnika kome Društvo u trenutku nesaglasnosti pruža bilo koju Uslugu, na odnose Korisnika i Društva u pogledu takve Usluge primenjivaće se Uslovi koji su bili na snazi pre izmena i dopuna s kojima Korisnik nije saglasana, i to neće uticati na obaveze koje terete Korisnika u pogledu Usluge, niti će Korisnik, u takvom slučaju biti oslobođen svojih obaveza ni u slučaju da deaktivira svoj korisnički nalog na Stranici.

6.4. Ovi Uslovi stupaju na snagu 27.02.2024. godine.